“Hooliv klass” kutse koolidele

25. august 2017

PROGRAMM “HOOLIV KLASS”

2017

„Õpilased tunnevad ennast koolis paremini. Neile meeldib rohkem õppida ja nad saavad üksteisega paremini läbi.“ (“Hooliv klass” programmis osalenud klassijuhataja )

Kutsume Teie kooli osalema programmis “Hooliv klass”, mis algab 2017 aasta sügisel ja on mõeldud 6.-7. klassidele. Programmi eesmärgiks on õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad kujundada klassist hooliva meeskonna. On pigem reegel kui erand, et teatud kooliastmed on noortele keerulisemad kui teised, esitades väljakutseid, mis on seotud kuulumistunde, suhete loomise ja hoidmisega. See kõik on aga ühe klassi toimimiseks määrava tähtsusega. Programm “Hooliv klass” on abiks kõikidele klassidele, mis täna veel ühtse meeskonnana ei toimi, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisega.

Mis on “Hooliv klass”?

„Hooliv klass“ on Eestis 2014. aastal välja töötatud sekkumisprogramm, mis toimib kooli ja noorsootöö koostööl. 2014. aasta lõpus pälvis „Hooliv klass“ programm Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi noortevaldkonna aasta koostöö tiitli.

 • Programmi tegevused viiakse ellu kooli tugimeeskonna (oluline roll on klassijuhatajal), noorsootöötaja (koolisisese või -välise) ja klassi koostöös.
 • Programmi käigus vaadeldakse klassi koos klassijuhatajaga kui meeskonda, mille juhiks on klassijuhataja.
 • Programm keskendub tervele klassile ja rõhk on meeskonna liikmete tugevusel ja omavahelisel hoolivusel.
 • Programm rajaneb usul, et kiusamiskäitumise ennetamiseks ja muutmiseks on oluline luua klassis positiivne hooliv õhkkond, andes seejuures vastutuse suhete hoidmise eest võrdselt nii õpilastele kui õpetajatele.

2017. aasta programm on avatud 6-7. klassidele üle Eesti. Klassiga toimuva muutuse püsivuse kindlustamiseks on oluline, et klassijuhatajat toetaks laiem professionaalidest meeskond (kohaliku noortekeskuse või noorteorganisatsiooni noorsootöötaja või kooli huvijuht, sotsiaalpedagoog, psühholoog, aineõpetaja, õppealajuhataja). Eriti oluliseks peame kooli direktori ja/või õppealajuhataja osalust.

Miks “Hooliv klass?”

Kolme aastane kogemus ja mõju uuringud kinnitavad, et programmis osalemine:

 • suurendab õpilaste suhtlemisoskust
 • suurendab rahulolu suhete ja tegevustega koolis
 • aitab tõsta õpilaste hinnangut enda heaolule koolis
 • aitab kaasa tülide rahumeelsele lahendamisele, läbisaamisele klassikaaslastega ning õpetajatega ja õppimisele kui meeldivale tegevusele
 • muudab programmi lõpuks omasemaks kaaslastele hästi ütlemise ja ühistegevustes osalemise.
 • õpetajad tajuvad programmis osalemise jooksul kõige suuremat muutust selles, et õpilased ütlevad üksteisele hästi, klassis on hea õhkkond õppimiseks, nad osalevad sagedamini klassi ühistegevustes, nad on muutunud teadlikumaks, milles nad head on ja saavad paremini läbi klassikaaslastega.

Programmi mõju on kinnitanud uuringu tulemused, mille kohta saate lähemalt lugeda siit: http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hooliv-klass/

Kuidas toimub valik programmis osalemiseks?

Osalevad klassid valitakse välja koolide kirjalike sooviavalduste põhjal, milles on oluline välja tuua:

1) klassijuhataja motivatsioon programmis osalemiseks (klassi hetkeolukorra ja soovitud muutuse kirjeldus, klassijuhataja valmisoleku kirjeldus muutuse toetamiseks);

2) kooli meeskonna koosseis (Lisaks klassijuhatajale vähemalt neljaliikmeline meeskond, kellest üks on noorsootöötaja. Kooli meeskonda võib kuuluda ka enamik kollektiivist kuni 25 inimest, eriti hea, kui osalevad need, kes programmist osa võtva klassiga kokku puutuvad) ja valmisolek panustada programmi tegevustesse.

Programmi ülesehitus

 1. Programm “Hooliv klass” avaseminar Tallinnas, 11.09 (12.30-16.30). Osalema oodatakse klassijuhatajat ja 2 koolimeeskonna liiget.
 2. Koostöös koolitajaga hetkeväljakutsete kaardistamine ja eesmärkide seadmine.
 3. Kahepäevane koolitus klassile (september – oktoober 2017) noortelaagris. Koos klassiga osaleb koolitusel ka klassijuhataja, noorsootöötaja ja veel üks koolimeeskonna liige. Teemad: klassi meeskonnatunde tugevdamine, meeskonnatöö oskuste lihvimine, oma tugevuste teadvustamine ja kasutamine meeskonnatöös
 4. Ühepäevane koolitus kooli meeskonnale, mis toimub teie koolis ja viiakse läbi kahe koolitaja poolt (september-november 2017). Teemad: grupiprotsessid, usaldussuhte loomine, väärtustega tegelemine, grupiprotsesside analüüs ja juhtimine, tagasisidestamine, meeskonnatöö alused ja harjutused, protsessi hindamine, kolleegide toetamine, keeruliste olukordade lahendamine koolis
 5. Klassijuhataja ja tema meeskonna mentorlus kogu protsessi käigus programmi koolitajate poolt.
 6. Koolitus- ja mentorlustegevuste kõrval viib klassijuhataja koos oma klassi ja tugimeeskonnaga ellu hoolivust ja meeskonda toetavaid tegevusi koolis.
 7. Programmi kokkuvõtete tegemine koolis.
 8. Programmi alguses ja lõpus kogutakse andmeid noorte eneseteadlikkuse ja heaolu kohta, et hinnata programmi mõju noorte sotsiaalsete oskuste kujunemisele ja klassi toimimisele hooliva kollektiivina. Hinnangu klassile annavad programmi alguses ja lõpus lisaks noortele endile ka klassiga kokku puutuvad õpetajad.

Programmi töötas välja ja viib ellu SA Archimedese noorteagentuur koostöös koolitajatega. NB! Lõplik programm koos teemadega kujuneb välja vastavalt valitud klasside ja tugimeeskondade vajadustele.

Programmi koolitajad on: Pille Kriisa, Pille Murrik, Siim Värv, Hele Riit, Umberto Dorus Geerts.

Lisainformatsioon

„Programmi panustatud aeg tuleb hiljem mitmekordselt tagasi“ (Hooliva klassi klassijuhataja)

Programmis osalemine on koolidele tasuta. Koolidelt oodatakse omaosalusena klasside transpordi tasumist noortekoolitusele (koolitus toimub noortelaagris Harjumaal) ja tagasi.

Programmi kandideerimistähtaeg on 31.08.2017.

Kandideerimisvormi leiate siit. 

Lisaküsimustele vastab „Hooliv klass“ projektijuht Marit Kannelmäe-Geerts:  marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee.

Lisainfot programmi kohta leiab siit:  http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hooliv-klass/.

Programm “Hooliv klass” viiakse ellu Eesti Noorsootöö Keskuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel. Programm „Hooliv klass“  noorsootöötajate ja osa noortekoolitustest viiakse ellu Eesti Noorsootöö Keskuse ja Struktuurifondide perioodi 2014-2020 tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ tegevuskava raames.

Hooliv käitumine kandub nii õpilaste kui õpetajate kaudu klassist kooli ja sealt edasi ühiskonda. Positiivset ja hoolivat käitumist tuleb märgata ja tunnustada, sest mida märgata, seda tekib juurde!

JAGA