01 12.16

Kuidas tulla toime noorsootööga koolis?

01. detsember 201610:00

  Toimumisaeg

  01. dets. 2016 - 24. märts 2017 10:00 - 17:15

  Koht

  Tallinna Ülikool

  Tähtaeg

  27. nov. 2016

  EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (1)

  Kursuse kood HRC0028/1
  Toimumise aeg 01.12.2016 – 24.03.2017
  Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25; Viljandi
  Sihtgrupp huvijuhid, noorsootöötajad, koolijuhtkonna liikmed
  Eesmärk omandada praktilisi teadmisi ja oskusi ning saada kogemust noorsootöös koolikeskkonnas;
  kujundada teadmisi ja oskusi noorsootöö lõimimisest kooli õppe- ja kasvatustegevusega;
  täiendada teadmisi ja oskusi uue õpikäsituse põhise kooliõppekava disainist;
  saada teadmisi üldpädevuste rakendamise võimalustest koolis ning nende hindamise võimalustest;
  saada mitmekultuurilises keskkonnas toimuvaks noorsootööks vajalikud baasteadmised ja -oskused, mis toetavad ja arendavad kultuuridevahelist dialoogi noorte seas;
  osata suhelda erineva kultuuritaustaga noortega nii Eestis kui ka välismaal.
  arendada oskust olla kultuuritundlik ja salliv erinevuste suhtes.
  Sisu Tänane noor ja erinevad põlvkonnad. Uus õpikäsitus ja selle areng. Koolinoorsootöö olemus ja tegevuste eripära koolis. Kool kui organisatsioon. Noorsootöö võimalused ja põhimõtted koolis. Koolidemokraatia ja koolikultuur. Õpilaste kaasamine, sh õpilasesindus. Noorsootöö töövormid ja meetodid koolikeskkonnas. Kaasaegne huvi- ja ringitegevus. Tegevuse eesmärgistamine ja planeerimine noorsootöö põhimõtetest lähtuvalt. Hindamine ja analüüs. Mitteformaalse õppe tunnustamine. Koostöö ja võrgustikutegevus. Kooliõppekava disain. Üldpädevuste rakendamine. Üldpädevuste hindamine. Õppimist toetav hindamine. Koolijuhtimine. Kooli meeskonnatöö mudelid. Erinevad kultuuridevahelist dialoogi toetavad ja loovad lähenemised, võtted ja meetodid.
  Õpiväljundid Koolituse läbinu:
  • Mõistab koolinoorsootöö olemust ja tegevuse eripära noorsootöö kontekstis.
  • Teab erinevaid koolinoorsootöö võimalusi ja oskab neid rakendada koolikeskkonnas.
  • Omab teadmisi ja oskusi noorsootöö lõimimisest kooli õppe- ja kasvatustegevusega.
  • Teab ja oskab disainida uue õpikäsituse põhist kooliõppekava.
  • Mõistab üldpädevuste rakendamise vajalikkust koolis, tuvastab võimalused nende rakendamiseks ja hindamiseks koolis
  • Mõistab mitmekultuurilise noorsootöö väärtusi ja huvijuhi-noorsootöötaja rolli mitmekultuurilises koolikeskkonnas.
  • Omab süsteemset ülevaadet mitmekultuurilise noorsootöö põhimõistetest ja kavandab oma tegevust mitmekultuurilise keskkonna alustest lähtudes ja kasutades mitteformaalse õppe meetodeid.
  • Teab sallivuse põhiprintsiipe ja väldib oma tegevusega diskrimineerimist ja on eeskujuks diskrimineerimise vähendamisel noortega töötades.
  Lõpetamistingimused Auditoorne töö 8 õppepäeva jaguneb 4 mooduliks (3+2+2+1).
  I moodul: Tänased noored ja muutuv kool. Noorsootöö koolikeskkonnas, 3 õppepäeva, sh grupiprotsessi käivitamine; II moodul: Noorte kaasamine ja mitmekesisus noorsootöös.
  2 õppepäeva, sh kohtumised praktikutega; III moodul: Kaasaegne kool, õpidisain ja koostöö, 2 õppepäeva, sh koolikülastused; IV moodul: Koolituse lõputöö ja reflektsioon, 1 õppepäev.
  • Vaatluse ja intervjuu läbiviimine koolikeskkonnas.
  • Rakenduskava koostamine: üldpädevuste rakendamise kava koolinoorsootöö kaudu.
  • Kooliõppekava analüüs noorsootöö ja üldpädevuste rakendamisest lähtuvalt.
  • Juhtumianalüüs (sh arutelu rühmas, teiste juhtumite tagasisidestamine Moodles).
  • Kursusetöö koostamine: koolinoorsootöö aastaplaan (sisaldab tegevusi, eesmärke ning seoseid õppekavaga, üldpädevustega, noorsootöö põhimõtete, noorte kaasamise, hindamise jm).
  • Vajalike materjalide iseseisev läbitöötamine ja reflektsioon kaasõppija(te)ga.
  Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
  Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
  Maht 6 EAP (kontaktõpe 64 tundi, iseseisevõpe 92)
  Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
  Koolitajad Urmo Reitav, MA; Tanja Dibou; MA, Ülle Luisk, MA.
  Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
  Koolitusprogramm viiakse läbi Struktuurifondide perioodi 2014-2020 tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ 2015-2016. a tegevuskava raames, osaleja maksumus 500 eurot. Koolitus on töötavale noorsootöötajale vm sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
  Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 619 9477, riina.stahl@tlu.ee
  Registreerimise tähtaeg 27.11.2016
  AJAKAVA
  aeg teema koolitaja + asutus ruum
   01.12.2016
  10:00-17:15
  Tänased noored ja muutuv kool. Noorsootöö koolikeskkonnas. Urmo Reitav, Ülle Luisk T-415
   02.12.2016
  09:00-16:15
  Tänased noored ja muutuv kool. Noorsootöö koolikeskkonnas. Urmo Reitav, Ülle Luisk T-405
   03.12.2016
  09:00-16:15
  Tänased noored ja muutuv kool. Noorsootöö koolikeskkonnas. Urmo Reitav, Ülle Luisk T-415
   19.01.2017
  10:00-17:15
  Noorte kaasamine ja mitmekesisus noorsootöös Tanja Dibou, Urmo Reitav M-439
   20.01.2017
  09:00-16:15
  Noorte kaasamine ja mitmekesisus noorsootöös Tanja Dibou, Urmo Reitav M-439
   20.02.2017
  10:00-17:15
  Kaasaegne kool, õpidisain ja koostöö. Urmo Reitav, Ülle Luisk Õppetöö toimub Viljandis
   21.02.2017
  09:00-16:15
  Kaasaegne kool, õpidisain ja koostöö. Urmo Reitav, Ülle Luisk Õppetöö toimub Viljandis
   24.03.2017
  10:00-17:15
  Koolituse lõputöö ja reflektsioon. Tanja Dibou, Urmo Reitav ja Ülle Luisk
  Registreeri osalejaks

  Registreeri grupp

  JAGA