11 10.17

Tule õpi, kuidas kasutada simulatsiooni-meetodit noorsootöös

11. oktoober 2017

Toimumisaeg

11. okt. 2017 - 12. okt. 2017

Koht

Tallinn

Tähtaeg

1. okt. 2017

Kas oskad ise kokku panna ja läbi viia mängulisi simulatsioone, milles on noortel huvitav osaleda ja mille käigus nad õpivad eluks vajalikke oskusi nagu argumenteerimisoskus, kuulamisoskus, esinemisoskus, analüüsioskus ja läbirääkimisoskus?

See koolitus on mõeldud just Sulle, kui otsid uusi viise noorte kaasamiseks ja nende ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks läbi noorsootöö.

Noorte ühiskondlik aktiivsus võib väljenduda mitmel eri moel, alates valimas käimisest ja poliitilise sõnumiga märkide kandmisest kuni noorteühingus osalemise või talgupäevade korraldamiseni. Käesoleva koolituse fookuses on noorte osalus eri tasandi otsustusprotsessides. Koolihariduse kõrval on just noorsootööl hea võimalus noori paremini ette valmistada, et nad oleksid teadlikud ühiskondlikest protsessidest ning oskaksid end näha aktiivselt kaasa mõtleva ja sõna sekka ütleva kodanikuna.

Koolituse sihtgrupp: noorsootöötajad, huvijuhid, noorteühenduste liikmed. Eelkõige suunatud neile noorsootöötajatele,  kes soovivad õpitud meetodeid rakendada tegevuses põhi- ja keskkooli noortega ning tudengitega.

Koolituse eesmärk on pakkuda noortevaldkonnas tegutsejatele inspiratsiooni ja vajalikke oskusi, et kasutada oma igapäevatöös sagedamini simulatsioonidel põhinevat metoodikat selleks, et noortel tekiks huvi ning areneks harjumus võtta osa ühiskondlikest protsessidest.Koolituse raames käsitletavad teemad:

  1. Argumenteeritus kui oluline oskus ühiskondlikes protsessides osalemiseks ja eeldus sisukateks simulatsioonimängudeks,
  2. Mängulised ja praktilised meetodid noorte eneseväljendusoskuse arendamiseks,
  3. Simulatsiooni olulised osad ja oskus simulatsiooni eesmärgipäraselt ise koostada ja läbi viia,
  4. Tulemuslik arutelude juhtimine töös noortega.

Marleenhttp://noored.ee//wp-content/uploads/2016/01/Sigrid.jpg

 

Koolituse viivad läbi kogenud SpeakSmarti koolitajad Marleen Pedjasaar ja Sigrid Solnik. Koolitus on väga praktiline ja põhirõhk on paaris- ja grupitöödel. Mida rohkem osalejad praktiliste harjutuste käigus argumentide koostamist ja simulatsioonides osalemist harjutavad, seda lihtsam on hiljem õpitut töös noortega kasutada. Lisaks saavad osalejad võimaluse diskussioonide käigus oma kogemusi ja ideid teistega vahetada.

Koolituse tulemusena oskad:

  • koostada, kasutada ja eristada tugevaid argumente nõrkadest argumentidest,
  • üles ehitada ja viia läbi erinevas vormis arutelusid ühiskondlikel teemadel, mis noori puudutavad ja huvitavad,
  • panna kokku ja viia läbi mängulisi simulatsioone, kus noored õpivad eluks vajalikke oskuseid nagu argumenteerimine, kuulamine, esinemisoskus, analüüsioskus ja meeskonnatöö,
  • kohandada simulatsiooni vastavalt oma organisatsiooni profiilile: huvijuhid saavad näiteks viia simulatsioone läbi koos aineõpetajatega ja panna noori kaasa mõtlema koolielu puudutavates küsimustes, noorteorganisatsioonide juhid saavad aga rakendada seda metoodikat oma liikmete paremaks kaasamiseks otsustusprotsessidesse.

Koolitus toimub Tallinnas ja leiab aset kahes etapis:

  • I) 11-12. oktoober 2017
  • II) 16. november 2017

Kahe koolitusmooduli vahepeal toimub õpitu kinnistamine ja simulatsioonimeetodite katsetamine oma kodupiirkonnas ja -organisatsioonis. Mõlemast koolitusetapist osavõtt on kohustuslik.

Esimese koolitusetapi puhul on osalejatele tagatud majutus. Koolitusega seonduvad kulud, sealhulgas majutus- ja toitlustuskulud katab SA Archimedes Noorteagentuur.

Registreerimiseks täida palun vastav vorm hiljemalt 1. oktoobriks 2017. Osalejate arv on piiratud. Kui soovijate arv on väga suur, langetame valiku kandideerija motivatsiooni ja koolituse praktilise kasuteguri alusel. Info osalejate valiku osas saadame hiljemalt 4. oktoobriks.

Kõigi küsimustega võite pöörduda koolituse kontaktisiku Salome Šakarašvili poole aadressil salome.sakarasvili@archimedes.ee või telefonil 6979231.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.

JAGA