Kuidas kaasata huviharidusse hariduslike erivajadustega noori?

15. May 2015

Osalus huvitegevuses ja -hariduses aitab avastada ja arendada noorte potentsiaali, õppida eluks vajalikke oskuseid, laiendada sotsiaalset võrgustikku ja toetada
formaalhariduses omandatut. Huviringides osalemine on eriti oluline hariduslike erivajadustega (HEV) noorte jaoks , sest enamasti napib neid
ümbritsevas keskkonnas võimalusi, millel oleks potentsiaal  toimetulekuoskuste parandamiseks, arengu toetamiseks ja suhtlusringkonna laiendamiseks.

HEV noorte huviringides osalemise toetamine väärib ja vajab kohaliku omavalitsuste  eraldi tähelepanu. Mida enam õnnestub HEV noorte arengut huviringide abil teadlikult
suunata, seda vähem võib hiljem kuluda ressursse nende toimetuleku toetamisele (sh seoses tööturule sisenemisega ja seal püsimisega) ning lähedaste hoolduskoormuse kompenseerimisele.

Allolev analüüs esitab ühe võimaliku mudeli, mille abil saab iga omavalitsus HEV noorte huviharidusse kaasamist toetada.

Tartu

 

JAGA