Euroopa Liidu noorteraport: noored on haritumad kui varem, aga töötus ja sotsiaalse tõrjutuse oht on kõrged

30. september 2015

15. septembril avalikustas Euroopa Komisjon Euroopa noorteraporti (European Youth Report 2015), mis kirjeldab noorte olukorda Euroopas ning seda, kuidas on EL ja liikmesriigid aastatel 2013-2015 tegelenud noorte olukorra parandamisega poliitilisel tasandil.

Positiivse aspektina toob Noorteraport välja, et tänased noored on haritumad kui kunagi varem, kusjuures EL riikides on langenud ka koolist väljalangejate osakaal. Samal ajal on Euroopas siiski ligikaudu8.7 miljonit 15-29-aastast noort, kes on töötud; 13.7 miljonit noort, kes ei ole hõivatud ei tööturul, haridussüsteemis ega täiendkoolituses (nn NEET noored) ja 27 miljonit noort, kes elavad vaesuse piiril ning on sotsiaalse tõrjutuse ohus. Raporti kohaselt osalevad NEET noored harvemini sotsiaalsetes tegevustes, käivad teiste noortega võrreldes vähem valimas ja neil on madalam usaldus institutsioonide vastu.

Raport rõhutab vajadust leida jätkusuutlikud lahendused, et võidelda noorte töötusega, tugevdada sotsiaalset kaasatust ning ennetada vägivaldset radikaliseerumist. See eeldab senisest süstemaatilisemat koostööd paljudes poliitikavaldkondades nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil, näiteks tööhõive, hariduse, koolituse, sotsiaalpoliitika, kodanikukohustuste täitmise ja noorte, aga ka kultuuri, spordi ja tervise valdkonnas.

Aastatel 2016–2018 peaks raporti soovitusel olema noortevaldkonna koostööraamistiku  eesmärgiks kaasata rohkem ja erinevamaid noori, eelkõige neid, keda ohustab sotsiaalne tõrjutus. See peaks aitama neil leida kvaliteetseid töökohti ja osaleda ühiskonnaelus. Sealjuures toetavad Erasmus+ programm ja teises ELi meetmed raportis välja toodud poliitiliste eesmärkide saavutamist.

2016. aastal on Erasmus+ programmi õpirände projektide prioriteetideks seatud noorte sotsiaalne kaasatus, kultuuridevaheline dialoog  (eesmärgiga vähendada sallimatust ja suurendada teineteisemõistmist) ja ühiskondliku aktiivsuse (kodanikuaktiivsuse) edendamine. Samuti on eelistatud projektid, mis toetavad noorsootöötajate pädevusi väärtuskasvatusega tegelemisel ning noorte vägivaldse radikaliseerumise vastu võitlemisel.

Loe raportit täismahus (inglise keeles) siit või selle kokkuvõtet (kõikides EL liikmesriikide ametlikes keeltes) siit.

JAGA