HUKK –AP lõpuseminar 2015: Teadvustagem huvihariduse olulisust ja tehkem koostööd

2015. aasta HUKK –AP programmis osales 5 toredat gruppi, kes terve aasta vältel õppisid, kuidas kaasata huvitegevusse seni hõlmamata või riskinoori. Aastat kokkuvõtval seminaril tõdeti, et väljakutseid jagus, kuid sellegipoolest tunti senitehtu üle põhjusega uhkust. Nukufilmi lastestuudio alustas animatsioonitöötubade läbiviimisega Keilas ja Kiilis loomaks noortele võrdsed võimalused, vähendamaks nende vaDSC_0052standumist ühiskonnaga ning arendamaks  eneseanalüüsi- ja väljendusvõimet. Noored leiti osaliselt tänu koostööle Keila alaealiste komisjoniga, kuid kuna Lastestuudio esindaja sõnul  ei olnud  Keilas varem loovust arendavaid ringe, moodustati erinevatest huvilistest segagrupp. Lastestuudio tõdes, et kuigi töötoa tegevused pakkusid huvi,  ei käinud  noored alati järjepidevalt kohal.  Lahenduseks oleks Lastestuudio sõnul olnud otsene kontakt noortega ning võimalus saata neile töötoa toimumise kohta meeldetuletusi. Veel toodi õppetundidest esile, et  tuleks vähendada noorte sildistamist. Samuti on nende sõnul  oluline noori huvidega tegelema suunata, kuna nad ise ei pruugi alati teha enda jaoks kõige paremaid valikuid. Lastestuudio loodab animatsiooniringidega jätkata ka 2016. aastal. Segagrupp töötab lastestuudio sõnul väga hästi ning sarnases vormis töötamist loodetakse jätkata ka edaspidi. Kanutiaia Noortemaja alustas 2015. aastal teatriõpetuse tundidega koolides. Esialgu loodeti  osalejad tundidesse leida Tallinna Kesklinna Valitsusega koostöös, kuid see ei andnudsoovitud tulemust,  mistõttu otsustati koostööd teha koolidega. Noortemaja esindajate Meelise ja Andrese sõnul leiti seejärel juba üpris kerge vaevaga klass, mille keskmine õppeedukus ja kooliskäimise protsent ei olnud kõige kõrgemad ning just seal otsustati teatriõpetuse tunde hakata läbi viima.DSC_0005 Klassi 17-st lapsest  võttis teatriõpetuse tundidega alustada 15. Kursuse lõpuks oli osalejate arv kahanenud 11-ni, kuid meeste sõnul oli see siiski väga hea tulemus, kuna kohal käidi järjepidevalt.  Lapsi motiveeris lubadus kursuse jooksul valmiva etendusega esineda nii oma koolikaaslastele kui perekondadele. Samuti toimis meeste sõnul hästi see, et ring oli  tasuta. Kursuse jooksul püüti lisaks etenduse õppimisele kogu gruppi koondada ühtseks meeskonnaks.  Meeste tähelepanekute järgi olid kursuse lõpuks laste vahel tekkinud  täiesti uued sõpruskonnad ning kogu grupp näitas ka suuremat üksmeelt.  Tundide mõju täpsemaks mõõtmiseks kavatsevad mehed kontakteeruda ka kooliga ja uurida, millised muutusi on laste käitumises märganud õpetajad. Kanutiaia Noortemajal on valmisolek teatriõpetuse tundidega jätkata ka 2016.aastal. Eelkõige püütakse jätkata 4 -5. klasside õpilastega, kuna meeste sõnul on just see väga hea iga lastega tegelemiseks. Samuti annavad Andres ja Meelis tulevastele üritajatele nõu, et juhendajaid olgu grupiga tegelemas alati vähemalt kaks. Eesti Asenduskodude Töötajate Liit otsustas HUKK –AP programmi käigus algust teha asenduskodude kasvatajate teavitamisega huvihariduse olulisusest. Programmiga seati endale eesmärk suunata huviharidusega tegelema neljast nende võrgustikus tegutsDSC_0013evast asenduskodust vähemalt kolm. Hetkel on EATLi sõnul takistuseks kasvatajate motiveeritus  lapsi huviharidusega tegelema suunata, kuna huviringid toimuvad tihtipeale pärast koolipäeva lõppu, mil kasvatajate tööpäev juba läbi. Motiveerituse suurendamiseks pakuti välja kasvataja huviringi kaasamist vaatlejana, mis annaks võimaluse isiklikult näha huvihariduske otsest mõju. Lähitulevikusplaanitakse huviharidusringe korraldada nii asenduskodudes kohapeal kui kaasata lapsi ka väljaspool tegutsevatesse huviringidesse. Juba on välja mõeldud, mis huvitegevusringidega asenduskodudes peatselt alustatakse. Näiteks hakatakse pakkuma nii käelise tegevuse ringe kui tantsutrenne. Suurimaks võiduks peab EATL seda, et lähitulevikus toimub kohtumine Haridus –ja Teadusministeeriumiga, kus arutatakse huvitegevusvõimalusi asenduskodude lastele. DSC_0025Pühalepa huviharidustiim lõi Pühalepa valda HUKK –AP projekti käigus 5 uut huviharidusringi (fotograafia-, animatsiooni-, keraamika- (erivajadustega lastele), spordi- ja muusikaringid) suurendamaks laste huviharidusvõimalusi. Huviharidustiimi esindaja Silvi Laidro sõnul kaardistati eelnevalt  nii laste kui lapsevanemate ootused, võimalused ja vajadused selekteerimaks kõige huvipakkuvamad tegevused.  Kõik alustatud huviringid on lastele tasuta. Lisaks pakutakse koostöös vallaga ka tasuta bussiteenust, mis noored pärast kooli huviringi viib ja hiljem koju toob. Loodud ringidega kaasati 30 -35 seni huvitegevusega hõivamata noort. Nende hulgas on  6  erivajadusega last. Lisaks käib huviharidustiim ka kohalikus koolis huvitegevusi läbi viimas, et kaasata maksimaalsel hulgal osjalejaid. 2016. aastal plaanitakse alustatuga jätkata. Lohusuu huviharidustiim lõi HUKK –AP programmi käigus kohalikku kooli fotoringi suurendamaks laste huviharDSC_0030idusvõimalusi. Fotoringi käivitamisel tehti koostööd ka Nukufilmi Lastestuudioga, kust saadi teadmisi erinevate võimaluste kohta. Praegu tehaksegi pildistamisele lisaks ka fotojahte, kollaaže, viiakse läbi töötube kohalikus fotostuudios  ning unistatakse Rakvere gümnaasiumi filmifestivalil osalemisest. Lohusuu huviharidustiimi esindaja sõnul on kohalikud huviharidusvõimalused suhteliselt piiratud ning lastel väga palju vahel valida ei ole. Seetõttu oli fotoringi kohalikku kogukonda tekkimine väga tänuväärne. Ka tõi ta välja huvitava asjaolu, et  ringis paistavad tubliduse poolest silma just need, kellel koolitundides kipub aeg-ajalt probleeme tekkima. Seega tuleb tema sõnul lastega tegeleda ning neile huvitavat tegevust anda, kuna ka see võib nendes avada seni peidus olnud potentsiaali.  

JAGA