Mihus nr 22 – EntreComp – Euroopa ettevõtluspädevuse raamistik: mida see noorsootöötajatele tähendab?

31. December 2017
Mihus 22


EntreComp – Euroopa ettevõtluspädevuse raamistik: mida see noorsootöötajatele tähendab?

Margherita Bacigalupo – Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse teadur

Ettevõtlust peetakse üheks teadmistepõhise ühiskonna ja majanduse võtmepädevuseks (Euroopa Parlament ja Nõukogu 2006). Ettevõtlikud inimesed oskavad paremini probleeme tuvastada ja luua jagatud väärtusi, suurendades ühiskondlikku, kultuurilist ja majanduslikku heaolu (Lackéus 2015). Lisaks on neil suurem võimalus üha keerukamaks muutuvas maailmas edu saavutada (Andersen, Hougaard jt 2017).

Kodanike ja organisatsioonide ettevõtluspädevuse arendamine on üks Euroopa Liidu (Euroopa Komisjon 2012, 2013a, 2013b, 2016) ja selle liikmesriikide (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice 2016; OECD, Euroopa Komisjon 2013) üks peamisi poliitikaeesmärke. Et toetada Euroopa kodanike ettevõtlikkust arendavaid huvirühmi, on Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus välja töötanud ettevõtluspädevuse raamistiku EntreComp – viitedokumendi, mida igaüks võib oma eesmärkide saavutamiseks vabalt kasutada (Bacigalupo, Kampylis jt 2016).

Mis on EntreComp?
EntreComp määratleb ettevõtlust pädevusena ning jagab selle omakorda kolmeks pädevusvaldkonnaks ja 15 pädevuseks. Pädevuse kaardistamiseks on loodud kaheksal oskustasemel põhinev arengumudel ja nimekiri 442 õpiväljundist.

Raamistik lähtub algatusvõime ja ettevõtluse kirjeldustest, mis on toodud võtmepädevusi käsitlevas soovituses (Euroopa Parlament ja nõukogu 2006), ning Taani Ettevõtluse Sihtasutuse kehtestatud ettevõtluse määratlusest: „Ettevõtlus on võimaluste ja ideede kasutamine jagatud väärtuste loomiseks. Need väärtused võivad olla nii rahalised, kultuurilised kui ka ühiskondlikud“ (FFE-YE 2012)

See määratlus on pöördelise tähtsusega ja paneb aluse tervele raamistikule: kasumi teenimise võimaluste ärakasutamise asemel nihkub ettevõtluse põhitähelepanu selgelt jagatud väärtustele ja ühiskondlike hüvede vastutustundlikule loomisele. (Rae 2010)

Definitsioonist lähtuvalt loovad EntreCompi kolm pädevusvaldkonda, 15 pädevust, arengumudel ja kirjeldatud õpiväljundid ettevõtluspädevust edendavatele huvirühmadele põhjaliku aluse oma tegevuse hindamiseks. See raamistik ei ole aga õppekava ega kontrollnimekiri ning on liiga üldistav, et seda otseselt formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe metoodikas kasutada.

Milline on EntreCompi tähtsus noorsootöö valdkonnale?
Hiljutise üleeuroopalise noorsootöö ja ettevõtlushariduse uuringu (Andersen jt 2017) järgi on enamik noorsootööga seonduvaid tegevusi olnud alati suunatud noorte ettevõtluspädevuse arendamisele, kuid väga vähesed noorteorganisatsioonid näevad seda omaette eesmärgina. Ettevõtlusharidust peetakse noorte isikliku ja sotsiaalse arengu toetamisega seonduvate tegevuste kõrvalnähtuseks. Ent ettevõtluse mõiste liikumine kitsalt ärile ja kasumile orienteeritud tähenduselt laiema väärtuspõhise tõlgenduse poole sunnib noorsootööga seotud organisatsioone üha enam tunnistama, et ettevõtluspädevused kuuluvad nende edendatavate eluoskuste hulka.

Selle poolest on EntreComp kõige üksikasjalikum viitedokument, mis aitab noorsootöötajatel hinnata, kui tõhus on nende tegevus noorte ettevõtluspädevuse arendamisel. Noorsootöötajad saavad raamistikus kirjeldatud pädevusi ja oskustasemeid kasutada selleks, et kaardistada oma tegevuste õpiväljundid ning tuvastada kõrvaldamist vajavad puudused. Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe ning töömaailmaga ühise keele leidmine võimaldab EntreCompil aidata noorsootöö organisatsioonidel teiste elukestva õppega seotud huvirühmadega paremini suhelda.

Ööseks telkide püstitamine on laagrielu loomulik osa. Eredas päevavalguses on seda üpris lihtne teha, kuid tuulisel ja vihmasel kuupaisteta ööl on see keerukam ettevõtmine, mis õpetab raskuste ja ajutiste tagasilöökide korral mitte alla andma. EntreCompi raamistikus on see vahendite valdkonna alla kuuluv motivatsiooni ja järjekindlusega saavutatud õpiväljund ning pädevus, mis puudutab kõiki elualasid.

Selle asemel et märkida oma matkakogemus CVs hobide ja spordialade alla, võib seda käsitleda kui valdkonnaülest pädevust, millele saab lisada näiteid lahendatud probleemide kohta.

Kas on olemas materjale, mis aitaksid noorsootöötajatel EntreCompi rakendada?
Euroopa Komisjon on seisukohal, et peale EntreCompi valdkonnaülese levitamise ja propageerimise tuleb seda täiendada lisamaterjalidega, mis aitaksid huvirühmadel seda oma vajadustega kohaldada. Teadusuuringute Ühiskeskus on avaldanud hulga õpetajatele suunatud lühikesi videoklippe, milles selgitatakse, kuidas siduda raamistikus kirjeldatud 15 pädevust õppetegevusega. Neid saab vaadata YouTube’is, otsides märksõna „EntreComp Framework”.

Selle artikli kirjutamise ajal on koostamisel käsiraamat, et anda eri huvirühmadele juhtnööre EntreCompi rakendamiseks. Nimetatud raamat on mõeldud noorsootöötajatele, õpetajatele, tööandjatele ja poliitikakujundajatele ning selle eesmärk on pakkuda nendele huvirühmadele kohandatud lahendusi, andes ülevaate kehtivatest tavadest, pakkudes võimalikke tegevusi ja viidates olemasolevatele vahenditele. Käsiraamat valmib 2018. aasta alguseks.

Teadusuuringute Ühiskeskuses on valmimas ka 15–29aastastele noortele suunatud enesehindamisvahend, mis aitab neil analüüsida oma ettevõtlikkust ja koostada individuaalse pädevusaruande, mida hiljem õpetajate, mentorite ja võimalike tööandjatega jagada, et anda ülevaade oma ametlikult tunnustamata oskustest. See vahend avaldatakse pärast kinnitamist 2018. aasta suvel.

EntreCompi kasutavad peale Euroopa Komisjoni ka paljud teised huvirühmad, kes arendavad selle põhjal eri tegevusi ja meetmeid. Teadusuuringute Ühiskeskus hoiab sellisel tegevusel silma peal ja seega soovitame kõikidel EntreCompi huvirühmadel endast meile teada anda.

ALLIKAD


Andersen,T., Hougaard,K.F., Nindl,S., Hill-Dixon,A.(2017).Taking the future into their own hands. Youth work and entrepreneurial learning. Brüssel: Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat.
EntreComp Framework
Bacigalupo,M., Kampylis,P., Punie,Y., Van den Brande,G.(2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luksemburg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus.
Euroopa Komisjon.(2012) Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes. COM(2012) 669 final: Hariduse ja koolituse peadirektoraat.
Euroopa Komisjon.(2013a). Entrepreneurship 2020 Action Plan. COM (2012) 795 final. Brüssel.
Euroopa Komisjon.(2013b). Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources.
Euroopa Komisjon.(2016) A new Skills Agenda for Europe. Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness. COM/2016/0381 final. Brüssel
Euroopa Komisjon / EACEA / Eurydice.(2016) Entrepreneurship Education at School in Europe Eurydice Report. Luksemburg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus.
Euroopa Parlament ja nõukogu.(2006) Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. − Official Journal of the European Union, L394/310.
FFE-YE.(2012) Impact of Entrepreneurship Education in Denmark − 2011. − L. Vestergaard, K. Moberg, C. Jørgensen (toim-d). Odense: The Danish Foundation for Entrepreneurship − Young Enterprise.
Lackéus,M.(2015). Entrepreneurship education: what, why, when, how. − A.-R. Hofer, J. Potter (toim-d) Entrepreneurship 360° Background papers (lk 45): OECD, Euroopa Komisjon
OECD, Euroopa Komisjon.(2013). The Missing Entrepeneurs: Policies for Inclusive Entrepreneurship in Europe LEED Programme (Local Economic and Employment Development) (lk 248).
Rae,D.(2010). Universities and enterprise education: responding to the challenges of the new era. − Journal of Small Business and Enterprise Development, 17, 591–606.

 


JAGA