Mihus nr 22 – Juhtkiri

31. December 2017
Mihus 22


JUHTKIRI

Olav Kersen – Ajakirja MIHUS peatoimetaja


Ettevõtlikkus ja vabatahtlik tegevus on üksteisega väga tihedalt seotud. Võiks isegi küsida – kas vabatahtlik tegevus tingib ettevõtlikkuse või eeldab seda? Vabatahtlik tegevus on suurepärane viis arendada inimeste ettevõtlikkust, ühtlasi meelitab mõtestatud ja eesmärgiga vabatahtlik tegevus ligi ettevõtlikke inimesi. Vastus eelnevale küsimusele võiks olla, et mõlemat – vabatahtlik tegevus võimaldab inimesel astuda esimesi samme, et arendada endas ettevõtlikkust, ning ühtlasi pakub väljundit juba ettevõtlikele inimestele, kes otsivad eneseteostust.

Poliitikauuringute keskus Praxis 2013. aasta uuringuaruandest „Vabatahtlikus tegevus osalemine Eesti 2013“ selgub, et vabatahtlikus tegevuses osaleb ligi kolmandik eestlastest (31%), seehulgas on 15-24-aastased noored aktiivsemad kui rahvastik keskmiselt – vabatahtlikus tegevuses osalenute osakaal selles vanuserühmas on 42%. Kui mõelda sellele, et vabatahtlikus tegevuses osalemine võib tähendada, et ollakse aktiivne Kaitseliidu liige, osaletakse õpilasesinduse töös, kogutakse mõnele heategevusorganisatsiooniline annetusi, jagatakse spordivõistlusel söögipunktis jooki ja näkse või osaletakse Teeme Ära! talgutel, siis võiks arvata, et küsimus seoses vabatahtliku tööga ei ole mitte „Kas vabatahtlik töö on minu jaoks?“, vaid hoopis „Milline vabatahtlik töö on minu jaoks?“. Neli aastat tagasi olid 42% Eesti noortest astunud esimese sammu.

Keegi meist ei sünni ettevõtlikuna ja vabatahtliku tegevus ei ole meisse sisse kodeeritud. Ettevõtlikkus on eelkõige hoiak ja pädevus, mille elu jooksul omandame, ning vabatahtlik tegevus algab kaasamisest ja jõuab sinnamaani, kus meie ise enda jaoks mõtestame, millesse ja kuidas me oma vaba aega soovime panustada. Seega on väga suur roll sellel, kuidas maast madalalt noortele ettevõtlikkust avatakse ja kuidas nad vabatahtlikesse tegevustesse tuuakse. Ettevõtliku suhtumise ja pädevuse arendamiseks ning vabatahtliku tegevuse pakkumiseks ja mõtestamiseks on noorsootööl suurepärased eeldused, sest noorsootöö mitteformaalne õhkkond ja paindlikkus võimaldab kaasata igas vanuses inimesi ja läbi viia algatusi koostöös avaliku, era- ja mittetulundussektoriga.

Järgnevates lugude avatakse ettevõtlikkust kui pädevust, kui oskust, mis kandub üle igasse eluvaldkonda, mitte ei väljendu pelgalt ettevõtluses. Leiate näiteid sellest, mida juba Eestis tehakse ning millised trendid ja arengud on Euroopas. Avalooks on intervjuu, mis keskendub vabatahtlikule tööle, tutvustades selle olemust ja rääkides sellest kui elustiilist. Vabatahtlik töö ei piirdu ainult kohaliku tasandiga. ELi liikmesriikides on suur roll Euroopa Vabatahtlikult Teenistusel (EVT), seega tueb mitmes loos juttu ka rahvusvahelise vabatahtliku kogemuse erinevatest vormidest, murekohtadest ja arengutest ning selle kasust noorele tööturul.

Head ideekorjet!

 


JAGA