Kõik koolitused

Kuidas märgata hädas noort: vägivalla ennetuse koolitus

Toimumise aeg

07.10.2021 - 21.10.2021

Registreerimise tähtaeg

26.09.2021

Registreerimine

Avatud

Maht

akad. tundi

Korraldaja

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus

Toimumise koht

Rakvere, Jõhvi

Registreeri koolitusele

Iseenese ja ümbritsevaga hästi toime tulev noor on ühiskonnas arengueeldusi loov jõud – ressurss. Seega on oluline, et igal noorel oleks Eestis võimalik kasvada tingimustes ja toetavas keskkonnas, mis tagaks nende potentsiaali parima kasvu ja avaldumise. Noorsootöötajatel on unikaalne võimalus olla osa noore kujunemisloost, pakkudes mõtestatud tegevuse kõrval ka usalduslikku tuge noore isiksuse arenemisel. 

Noorte seksuaalne väärkohtlemine on Eestis äärmiselt levinud, samal ajal on noorte teadlikkus vaimsest, emotsionaalsest ja seksuaalsest vägivallast madal.

Noored ei saa oma õigusi ja vabadusi praktikas rakendada, kui nende eneseteostust piiravad ja pidurdavad vägivallakogemused, millest ei osata rääkida ja mis jäävad neid ümbritsevatel täiskasvanutel märkamata.

Koolituse tulemusena saavad koolituse läbinud noortega töötavad spetsialistid, haridusspetsialistid ja kohalike omavalitsuste esindajad nii teadmised kui ka tööriistad, kuidas märgata vägivallaga seotud ohumärke, käsitleda vägivallaga seotud teemasid ning kuidas aidata või suunata vägivallakogemusega noort. Lisaks on koolituse fookuses vägivalla olemuse mõtestamine inimõiguste kontekstis, seda läbi nii teooria kui ka refleksiooni. Igal inimesel on õigus kehalisele puutumatusele ning elule ilma kiusamise, ahistamise ja diskrimineerimiseta – nende rikkumine kujutab endast meie ühiskonna baasväärtuse ehk inimõiguste rikkumist.

Samuti leiavad koolituse käigus käsitlemist ühiskondlikud nähtused, mis soodustavad või viivad vaimse ja füüsilise vägivallani. Näiteks avame võimusuhte ja stereotüüpide teemat, lisaks baasteooriale pakume osalejatele piisavalt aktiivmeetodeid, et mõtestada teemasid nii isiklikust kui ka noorsootöötaja perspektiivist. Eraldi on fookuses soostereotüübid, mis on lihtsustavad ning liigselt üldistavad, kuid ühiskonnas sügavalt juurdunud uskumused ja hoiakud naiste ja meeste erinevuste, iseloomude, omaduste, neile sobivate rollide, ametite, käitumise, välimuse ja muu sellise suhtes. Soostereotüüpide teema käsitlemine vägivalla kontekstis on oluline, kuna seksuaalvägivalla ohvrid on enamasti naissoost ja soostereotüüpsus soodustab vägivalda.

Ekspertidest on koolitusse kaasatud:

Kai Part – naistearst ja koolitaja, seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste looja Eestis.

Taimi Nilson – projekti „Kinniste lasteasutuste ja vangla personali oskuste ja teadmiste parandamine töös laste ja noortega“ juht Sotsiaalkindlustusametis.

 

Eestikeelsed koolitused toimuvad:

  • 07.10 Rakveres
  • 14.10 Jõhvis (koos edasi-tagasi transpordiga Rakverest)
  • 21.10 Rakveres.

Koolitusprogrammi raames toimub õppekäik Jõhvi Lastemajja.

Kõigile registreerunutele saadetakse täpne info e-posti teel.

Registreerumine

 

Venekeelsed koolitused toimuvad:

  • 30.09 Tallinnas
  • 6.10 Tallinnas
  • 14.10 Tallinnas

Koolitusprogrammi raames toimub õppekäik Tallinna Lastemajja.

Kõigile registreerunutele saadetakse täpne info e-posti teel.

Registreerumine

 

Päevakava

07.10.2021 Rakvere

09:30 – 10:00 Hommikukohv ja toekam amps

10:00 – 11:30  Auditoorne (Sissejuhatus teemasse. Soostereotüübid ja sooline vägivald, sh seosed noorte kohtinguvägivallaga)

11:30 – 11:45   Paus

11:45 – 13:15   Auditoorne (Kohtinguvägivald – mõiste, vormid, situatsioonid)

13:15 – 14:00  Lõuna

14:00 – 15:30  Auditoorne (Kohtinguvägivald – lahendused, sõprade ja täiskasvanute roll, nõu ja abi saamine)

15:30 – 17:00  Auditoorne (Seksuaalvägivald noorte hulgas – müüdid, esmane abistamine, seksuaalvägivalla kriisiabikeskused)

 

14.10.2021 Jõhvi

Kogunemine, transport Rakvere-Jõhvi

10:00 – 12:30  Õppekäik Jõhvi Lastemajja

12:30 – 13:30  Lõuna

13:30 – 17:00  Auditoorne (traumateadlikkuse koolitusosa Jõhvis)

Transport Jõhvi-Rakvere

 

21.10.2021 Rakvere

09:30 – 10:00  Hommikukohv ja toekam amps

10:00 – 13:00  Auditoorne (Seksuaalne areng lapsel ja noorel – kuidas täiskasvanu saab toetada tervet ja turvalist arengut; Seksuaalkäitumise hindamine Lipusüsteemi metoodika järgi – normaalne, sobimatu või lubamatu?)

13:00 – 14:00  Lõuna

14:00 – 17:00  Auditoorne (Piireületavale seksuaalkäitumisele pedagoogiliselt reageerimine, asutuste poliitika, refleksioon ja kokkuvõtted)

Skip to toolbar