Noortepassis kirjeldatakse õppimist elukestva õppe võtmepädevuste abil. 

competences SKA

 

„Pädevuse” all mõtleme teadmiste, oskuste ja suhtumiste kogumit. Mõiste „võtmepädevus” (ingl key competence) viitab millelegi, mis on igas eluvaldkonnas vajalik ning toetab inimese eneseteostust, sotsiaalset ühtekuuluvust, kodanikuaktiivsust ja tööalast konkurentsivõimet. 

Elukestva õppe võtmepädevuste raamistik koosneb kaheksast võtmepädevusest. Key competences_ee_v0tmep2devused_mindmap

Suhtlus emakeeles

 • Võime väljendada mõtteid, tundeid ja fakte, suuliselt ja kirjalikult
 • Võime suhelda sobival viisil

Suhtlus võõrkeeltes

 • Oskus end võõrkeeles väljendada ja sellest aru saada
 • Kultuuriliste erinevuste ja mitmekesisuse mõistmine ja aktsepteerimine
 • Uudishimu keelte ja kultuuridevahelise suhtluse vastu

Matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest

 • Oskus kasutada loogilist mõtlemist igapäevaelu probleemide lahendamisel
 • Oskus teha faktidel põhinevaid järeldusi

Infotehnoloogiline pädevus

 • Oskuslik ja kriitiline infotehnoloogia kasutamine
 • Põhilised arvuti ja interneti kasutamise oskused

Õppimisoskus

 • Oskus korraldada oma õppimist
 • Oskus vastutada oma õppimise eest ja sellega seotud takistustest üle saada
 • Oskus analüüsida ja hinnata oma õpitulemusi

Isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus

 • Oskus suhelda kohasel viisil sõprade, pere ja kolleegidega
 • Oskus käia läbi eri taustaga inimestega
 • Oskus lahendada konflikte konstruktiivsel viisil
 • Ülevaate omamine sellest, mis toimub teie külas, linnas, riigis, Euroopas ja maailmas
 • Teadmised demokraatia, kodanikuühiskonna ja inimõiguste kontseptsioonide ning ideede kohta
 • Osalus ühiskonnaelus

Algatusvõime ja ettevõtlikkus

 • Võime tegutseda oma ideede elluviimise nimel
 • Loovus ja uuenduslikkus
 • Julgus riskida
 • Projektijuhtimisoskused

Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus

 • Kõik, mis on seotud meedia, muusika, näitekunsti, kirjanduse, kujutava kunstiga jne, ning nende kaudu väljendatud loominguga

 

ALLIKAS: http://euroopa.noored.ee/votmepadevused/

 

LISALUGEMINE:

Euroopa Parlamendi ja Nõukoja soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes (18.detsember 2006)

 

Kust tulevad ja mida tähendavad võtmepädevused?  (MIHUS nr 8,  lk 20-21) Autor: Kristiina Pernits (SALTO koolituse ja koostöö ressursikeskus)

Mihus8_v0tmepAdevused

JAGA