Noortevaldkonna täienduskoolitused

27.10.2019

Noortevaldkonnas toimuvat koolitust kui tasemeõppevälist, aga kavandatud õppimist määratletakse tihti mitteformaalse õppena (MFÕ). Noortevaldkonnas on levinud Lynn Chisholmi kokkuvõetud sõnastus: „Mitteformaalne õppimine on eesmärgistatud, kuid vabatahtlikkuse alusel toimuv õpe, mida tehakse mitmesugustes situatsioonides ja keskkondades, mille puhul õpetamine/koolitamine ja õppimine ei pruugi olla ainuke ega peamine otstarve. Need keskkonnad ja situatsioonid võivad olla vahelduvad või ajutised, tegevusi või kursusi võivad läbi viia professionaalsed õppimise toetajad (nt noortekoolitajad), aga ka vabatahtlikud (nt noortejuhid). Tegevused ja kursused on planeeritud, kuid harva struktureeritud tavapärase tempo või õppekava teemade järgi. Tegevused on tavaliselt suunatud konkreetsele sihtgrupile, kuid harva dokumenteerivad ja hindavad õppetulemusi või -saavutusi tavapärasel nähtaval viisil.”

 

Mitteformaalset õpet iseloomustab õppijale suunatus ja õppija arengu kesksus (tegevused põhinevad õppija motivatsioonil ja õpivajadustel), läbipaistvus, vabatahtlikkus ja õppija osalus (õppeprotsess tugineb osalejate poolt või nendega koos sõnastatud eesmärkidel, kaasavatel meetoditel ja õppija eneseanalüüsil seda nii jooksvalt õpiprotsessis kui ka õpitulemuste hindamisel). Oluline on konfidentsiaalsus, aga ka tuginemine demokraatlikele väärtustele, kusjuures erinevused, sh seisukohtades, on aktsepteeritud ning suhtlus toimub avatud, teineteisega arvestavas ja mõistmisele suunatud õhkkonnas.

 

Noorte elu tegelikkuse mõistmine, kohalike olude tundmine, olukorra hindamine, noorte kaasamine ning jõustamine ning sobivate hariduslike meetodite valik kuuluvad oskuste juurde, mida noorsootöötaja oma töö tulemuste saavutamiseks rakendab. Kvaliteetse noorsootöö eelduseks on erialase väljaõppega noorsootöötajate olemasolu. Kuna noorsootöös tegutseb palju erialase väljaõppeta tegijaid ja ka eriala oskused vajavad kogu aeg muutuvas maailmas täiendamist, on oluline, et noorsootöötajad omavad ligipääsu täienduskoolitustele.

 

Noorsootöötajate täienduskoolitusi Eestis ja mujal Euroopas leiad KOOLITUSKALENDRIST.

 

Lisaks SA Archimedes noorteagentuuri koolitustele pakuvad Eesti noortevaldkonnas koolitusi ka mitmed teised asutused ja organisatsioonid. Uuri lähemalt: Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Huvikoolide Liit, Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Muusikakoolide Liit, Koolispordi LiitEesti Teadushuvihariduse Liit, Eesti Kunstikoolide Liit, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli Narva Kolledž ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.

Skip to toolbar