Otsime koolitajaid programm „Hooliv klass“ elluviimiseks!

11.05.2018

Tähtaeg: 20.06.2018

Käesolevaga teatame, et programm “Hooliv klass” koolitajate hankes toodud pakkumuste tähtajaks ei laekunud hankija hinnangul piisaval hulgal pakkumusi. Sellega seoses on nimetatud hanke pakkumuste esitamise tähtaega pikendatud kuni 20.06.2018. Pakkujatel, kes on käesolevaks hetkeks juba pakkumuse esitanud, on õigus kuni nimetatud perioodini oma pakkumust muuta või täiendada.

SA Archimedese noorteagentuur otsib koolitajaid, et viia ühiselt ellu programm „Hooliv klass“ tegevused. „Hooliv klass“ on Eestis 2014 aastal välja töötatud programm, mis toimib kooli ja noorsootöö koostööl ja soodustab noorsootöö väärtuste ning meetodite kaudu hooliva meeskonna kujunemist klassis ja koolis. Programmi sihtgrupiks on 6-7. klasside noored ja noortega töötavad inimesed (noorsootöötajad, õpetajad, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid, kooli juhtkond jt). Programm on toeks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel.

Programmi eesmärgid on:

 • õpetada 6-7. klassi noortele oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad kujundada klassist hooliva meeskonna.
 • tõsta noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu.
 • ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangevust.
 • toetada õpetajate ja noorsootöötajate kujunemist hoolivust märkavaks ja esiletoovaks praktikuks.
 • tugevdada formaalhariduse ja noorsootöö koostööd.

Programmi elluviimise põhimõtted:

 • Programmi tegevused viiakse ellu kooli tugimeeskonna (oluline roll on klassijuhatajal), noorsootöötaja (koolisisese või -välise) ja klassi koostöös.
 • Programmi käigus vaadeldakse klassi koos klassijuhatajaga kui meeskonda, mille juhiks on klassijuhataja.
 • Programm keskendub tervele klassile ja rõhk on meeskonna liikmete tugevusel ja omavahelisel hoolivusel.
 • Programm rajaneb usul, et kiusamiskäitumise ennetamiseks ja muutmiseks on oluline luua klassis hooliv õhkkond, andes seejuures vastutuse suhete hoidmise eest võrdselt nii õpilastele kui õpetajatele.
 • Positiivset ja hoolivat käitumist tuleb märgata ja tunnustada, sest, mida märgata, seda tekib juurde!

Programmi tegevused, mille elluviimiseks koolitajaid kaasame:

 1. Programm “Hooliv klass” koolitajate koolitus
 2. Tugimeeskondade koolitus (2 kahepäevast koolitust)
 3. Noortekoolitused (10 kahepäevast koolitust)
 4. Osalevate koolide mentorlus
 5. Programmi lõppseminar
 6. Programmi tugimaterjalide koostamine

Lisainfot programmi kohta leiat siit:https://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hooliv-klass/

Otsime koolitajaid, kes soovivad panustada programmi elluviimisesse ja muuta oma tööga sadade noorte ja mitmekümnete noortega töötavate inimeste  õpi- ja töökeskkonda.  Otsime koolitus- ja tugitegevuste läbiviimiseks koolitajaid, kellel on:

 • huvi (või isegi kirg)  programmi  teema vastu;
 • varasem noorte ja täiskasvanute koolitamiskogemus;
 • varasem mentorlus – või nõustamiskogemus (väärtuslikud on motiveeriva intervjueerimise või muud nõustamisalased oskused);
 • noorte- ja haridusvaldkonna olemuse tundmine (kasuks tuleb koolis ja noorsootöös töötamise kogemus).

Saada oma pakkumine, mis koosneb kahest osast:

1. Koolitaja kvalifikatsioon (erialane ettevalmistus, haridustase, kutsekvalifikatsioon, praktiline kogemus – CV ja vajadusel lisatekst kogemusest, mis seotud ootustega programmi Hooliv klass koolitajale);

2. Motivatsioonikiri sellest, milliseid pädevusi toote teie programmi koolitusmeeskonda, miks soovite programmi elluviimisesse panustada ja oma tulevikuvisioon programmist „Hooliv klass“ (NB!motivatsioonikirjas maini ära, milliste tegevuste elluviimisesse soovid panustada).

Pakkumiste kvalifitseerimisel ja hindamisel lähtume kriteeriumitest:

1. Koolitaja kvalifikatsioon – 50%;

2. Koolitaja motivatsioon ja visioon programmis osalemisest – 50%.

Meie jaoks on oluline välja selgitada koolitusvaldkonna parimad tegijad. Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame, kellega ja kuidas jätkame. Vajadusel peame esitatud pakkumuse osas läbirääkimisi.

Ühe koolituspäeva eeldatav tasu on 300 eurot (kogu palgakulu), ühe kooli mentorluse tasu on 400 eurot (kogu palgakulu). Mõistagi kuuluvad koolituste raames tasumisele ka koolitaja transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud.

Juhime Sinu tähelepanu, et kõik pakkumuskutses esitatud koolitused toimuvad 2018 ja 2019. aastal, kuid positiivse kogemuse korral jätame endale õiguse lepingut pikendada kuni kaks korda.

Lisaküsimustega programmi või koolitustegevuste kohta pöörduge julgelt programmi juhi Marit Kannelmäe-Geertsi poole (marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee).

Sinu pakkumist ootame hiljemalt 20.06.2018 e-posti aadressil marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee

Skip to toolbar