Eneseareng

Muutuv keskkond, mitmekesine sihtgrupp ja vajadus oma tegevusi arendada ning muutustega kohaneda, eeldab noorsootöötajalt teadlikku ja pidevat enesearendamist, oskust oma tegevust analüüsida ja kavandada selle alusel ka vajalikke tööalaseid muutuseid. Eneseanalüüs ja enesetäiendamine on üks noorsootöötaja professionaalsuse lahutamatu osa. Loe edasi…

Noorsootöö õpe

Eesti eristub teiste Euroopa riikide seas positiivselt pikaaegse tähelepanuga noorsootööalasele haridusele. Eestis on võimalik omandada noorsootöös bakalaureuse- ja magistrikraadi. Lisaks pakub mitu kohalikku omavalitsust ja valdkonna organisatsiooni noorsootöötajatele mitmekesiseid täienduskoolitusvõimalusi

Koolitajaks

Noortevaldkond on laiahaardeline nii tegevuskeskkondadelt, meetoditelt kui ka tegijate ringi poolest. Sellest tulenevalt on ka noortevaldkonna koolitusmaastik kirju. Nõnda võib noortevaldkonna koolitaja võtta koolituse eesmärgist, sisust ja vormist tulenevalt väga erinevad rollid – noorteliider, spetsiifilise teema ekspert, moderaator või pikaajalise arenguprogrammi koolitaja.

Kogukond

Uute teadmiste hankimine, kolleegidega koos teadmiste ja praktika üle arutamine ning sellest lähtuvalt oma töö, aga ka valdkonna teadmiste edasiarendamine on noorsootöötaja elukutse üks tähtis osa.

Õpimaterjalid

Eestis, Euroopas ja mujal maailmas on antud välja hulgaliselt õpimaterjale, mis toetavad noorsootöötaja pädevuste arengut ja käsitlevad noortevaldkonnas olulisi teemasid.

Eesti noorsootöötaja kutsealakirjelduses leiame põhjaliku nimekirja töö osadest, mis raamistavad noorsootöö praktikat ja suunavad noorsootöötaja tööd.

Noorsootöö korraldamine Eestis hõlmab järgmisi tööosi:

1. Noorte arenguvajaduste ja tugevuste/võimete välja selgitamine.
2. Mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine ja noorte mitteformaalse õppe toetamine ning õpitu, kogetu ja saavutatu mõtestamine koos noortega.
3. Mitmekesiste noorsootöö keskkondade ja meetodite kasutamine ning arendamine.
4. Noorte kaasamine.
5. Kodanikuhariduse toetamine.
6. Noorte ettevõtlikkuse toetamine.
7. Tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemise toetamine.
8. Õiguskuuleka käitumise kujundamine.
9. Kultuuridevaheliste pädevuste arendamine.
10. Noorte infovajaduse väljaselgitamine, informatsiooni analüüs ja süstematiseerimine.
11. Noorteinfo teenuse korraldamine.
12. Noorte digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine.
13. Noorte esmane nõustamine.

Noorsootöö kui noorest ja ühiskonna muutustest lähtuv valdkond areneb ja muutub pidevalt. Kuna noorsootöö põhineb noore vabal tahtel, peavad noorsootöö keskkonnad ja tegevused olema noore jaoks huvipakkuvad ja sobivad.

Skip to toolbar