Noorte osalus ja kaasamine

Osalus tähendab mõtteviisi ja tegevuslikku keskkonda, kus noor saab olla enda elu disainer, insener ja ehitaja ning seda juba praegu, mitte tulevikus või teatud vanusesse jõudes. Suhestudes ümbritseva keskkonnaga, tehes selles eri tasanditel, rühmades ja rollides teadlikke valikuid, on noor seotud ja panustab osalusprotsessidesse, mõjutades enda langetatud valikute kaudu sedasama keskkonda.

Erasmus+

Erasmus+ noorteprojektid pakuvad 13–30-aastastele noortele võimalusi ennast arendada ning enda kodukohta ja maailma paremaks muuta.

Noorte Osaluse Fond

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate osalusvormide arendamine ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö.

SALTO Noorte Osaluse ja Infotegevuse Keskus

SALTO PI  toetab noorte inimeste, noorsootöötajate ja Erasmus+ programmi riiklike büroode, Euroopa Komisjoni ja muude sidusrühmade, mis tegelevad noorte kaasamisega otsustusprotsessi, suutlikkuse suurendamist.

Ideeviit

Noorte projektikonkursi Ideeviit eesmärk on noorte ettevõtlikkuse ja osaluse toetamine. Projektikonkursiga toetatakse noorte ideede elluviimist, mis on suunatud teadlikkuse parandamisele neid huvitavates valdkondades.

Noorte osalus tähendab seda, et noortel on õigused, võimalused, sihtgrupile sobivad väljundid ja toetav keskkond (sh arendatakse vajalikke pädevusi), mille kaudu saavad noored mõjutada ennast puudutavaid otsuseid ja olla osaline ühise ning parema ühiskonna loomisel (Revised European Charter on the participation of young people in local and regional life, 2003/).

Noorte kaasatus ja osalus on Eesti noorsootöö alusväärtused ning järjest rohkem on nii rahvusvahelisel kui ka riiklikul tasandil programme, mis toetavad noorte algatusel elluviidud tegevusi. Vaadates aga erinevaid kaasatuse ja osaluse teemalisi uuringuid (nt noorteseire 2017/2018 aastaraamat) on selge, et peame noorsootöö praktikas neid teemasid jätkuvalt mõtestama ja oma tegevuse kaudu toetama.

Sinclair ja Franklin (2000) toovad välja erinevad põhjused laste ja noorte osaluse suurendamiseks.

*Noorte õiguste kaitsmine – laps ja noor kui kodanik ja avaliku teenuse kasutaja

*Juriidiliste kohustuste täitmine – ÜRO laste õiguste konventsioon sätestab lapse õiguse kaasa rääkida teda puudutavas

*Teenuste parendamine – sihtgrupp ise oskab kõige paremini enda vajadusi kirjeldada/määratleda ehk „mida noored vajavad?“

*Otsustamise parandamine – otsused, mis põhinevad erinevate sihtgruppide ja laiapõhjalisel sisendil

*Demokraatlike protsesside edendamine – konkreetne võimalus ja väljund panustada aktiivselt kogu/ühiskonna arengusse

*Kaitse edendamine – andes lastele ja noortele „hääle“ suurendame nende võimalust olla märgatud ja kuuldud

*Pädevuste arendamine – kommunikatsiooni, eneseväljenduse, läbirääkimiste ja eneseteadlikkusega seotud oskuste arendamine

*Võimestamine ja enesehinnangu parandamine – osalus suurendab enesetõhusust ja enesehinnangu paranemist

Kaasamine ja osalus on ühe tegevuse eri küljed – kaasamine loob aluse osaluseks, mis omakorda suurendab eeldusi (sotsiaalseks) kaasatuseks.

Skip to toolbar