“Hooliv Klass” 2018 ootab osalejaid

28.05.2018

Positiivset ja hoolivat käitumist tuleb märgata ja tunnustada, sest, mida märkad, seda tekib juurde!

Kutsume teid kooli 6-7. klasse osalema programmis “Hooliv klass”, mis algab 2018. aasta sügisel.

Mis on “Hooliv klass”?

“Hooliv klass“ on Eestis 2014. aastal välja töötatud sekkumisprogramm, mis toimib kooli ja noorsootöö koostööl ning soodustab noorsootöö väärtuste ning meetodite kaudu hooliva meeskonna kujunemist klassis. Programmi sihtgrupiks on 6.-7. klasside noored ja noortega töötavad inimesed (noorsootöötajad, õpetajad, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid, kooli juhtkond, jt). Programm on toeks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana; kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel.

Programmi eesmärgid on:

 • õpetada 6.-7. klassi noortele oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad kujundada klassist hooliva meeskonna.
 • tõsta noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu.
 • ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangevust.
 • toetada õpetajate ja noorsootöötajate kujunemist hoolivust märkavaks ja esiletoovaks praktikuks.
 • tugevdada formaalhariduse ja noorsootöö koostööd.

Programmi elluviimise põhimõtted:

 • Programmi tegevused viiakse ellu kooli tugimeeskonna (oluline roll on klassijuhatajal), noorsootöötaja (koolisisese või -välise) ja klassi koostöös.
 • Programmi käigus vaadeldakse klassi koos klassijuhatajaga kui meeskonda, mille juhiks on klassijuhataja.
 • Programm keskendub tervele klassile ja rõhk on meeskonna liikmete tugevusel ja omavahelisel hoolivusel.
 • Programm rajaneb usul, et kiusamiskäitumise ennetamiseks ja muutmiseks on oluline luua klassis hooliv õhkkond, andes seejuures vastutuse suhete hoidmise eest võrdselt nii õpilastele kui õpetajatele.

2018. aasta programm on avatud 6.-7. klassidele üle Eesti. Klassiga toimuva muutuse püsivuse kindlustamiseks on oluline, et klassijuhatajat toetaks laiem professionaalidest meeskond (kohaliku noortekeskuse või noorteorganisatsiooni noorsootöötaja või kooli huvijuht, sotsiaalpedagoog, psühholoog, aineõpetaja, õppealajuhataja, lapsevanemad). Eriti oluliseks peame kooli direktori ja/või õppealajuhataja osalust.

Miks “Hooliv klass?”

Nelja aastane kogemus ja mõju uuringud kinnitavad, et programmis osalemine:

 • suurendab õpilaste suhtlemisoskust
 • suurendab rahulolu suhete ja tegevustega koolis
 • aitab tõsta õpilaste hinnangut enda heaolule koolis
 • aitab kaasa tülide rahumeelsele lahendamisele, läbisaamisele klassikaaslastega ning õpetajatega ja õppimisele kui meeldivale tegevusele
 • muudab programmi lõpuks omasemaks kaaslastele hästi ütlemise ja ühistegevustes osalemise.
 • õpetajad tajuvad programmis osalemise jooksul kõige suuremat muutust selles, et õpilased ütlevad üksteisele hästi, klassis on hea õhkkond õppimiseks, nad osalevad sagedamini klassi ühistegevustes, nad on muutunud teadlikumaks, milles nad head on ja saavad paremini läbi klassikaaslastega.

Kuidas toimub valik programmis osalemiseks?

Osalevad klassid valitakse välja koolide sooviavalduste põhjal, milles on oluline välja tuua:

1) klassijuhataja ja klassi motivatsioon programmis osalemiseks (klassi hetkeolukorra ja soovitud muutuse kirjeldus, klassijuhataja valmisoleku kirjeldus muutuse toetamiseks);

2) kooli meeskonna koosseis (lisaks klassijuhatajale vähemalt neljaliikmeline meeskond, kellest üks on noorsootöötaja/huvijuht ja üks juhtkonna liige) ja valmisolek panustada programmi tegevustesse.

Lisainformatsioon

Tutvu Hooliva Klassi täpse programmiga siin:  http://bit.ly/hoolivklass

Programmis osalemine on koolidele tasuta. Koolidelt oodatakse omaosalusena tugimeeskondade transporti koolitustele ning klasside transpordi tasumist noortekoolitusele.

Programmi kandideerimistähtaeg on 13.08.2018.

Kandideerimisvormi leiate siit: https://goo.gl/forms/64Ug00itAGzO8XE72

Lisaküsimustele vastab „Hooliv klass“ programmijuht Marit Kannelmäe-Geerts:  marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee.

Programm “Hooliv klass” viiakse ellu Eesti Noorsootöö Keskuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.

Programm “Hooliv klass” kuulub Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni, kus löövad kaasa veel ka Eesti Õpilasesinduste Liit programmiga Salliv kool, MTÜ Lastekaitse Liit programmiga Kiusamisest vaba lasteaed ja kool, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut VEPA Käitumisoskuste Mänguga, TÜ eetikakeskus Hea kooli ja Väärtuskasvatuse kooli programmidega ja SA Kiusamisvaba Kool KiVa programmiga.

Skip to toolbar