Otsime koolitajaid programm „Hooliv klass“ elluviimiseks!

03.04.2019

Tähtaeg: 22.04.2019

SA Archimedes noorteagentuur otsib koolitajaid, et viia ühiselt ellu programm „Hooliv klass“ tegevused. „Hooliv klass“ on Eestis 2014. aastal välja töötatud programm, mis toimib kooli ja noorsootöö koostööl ja soodustab noorsootöö väärtuste ning meetodite kaudu hooliva meeskonna kujunemist klassis ja koolis. Programmi sihtgrupiks on 6.-7. klasside noored ja noortega töötavad inimesed (noorsootöötajad, õpetajad, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid, kooli juhtkond jt). Programm on toeks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel.

Programmi eesmärgid on:

 • õpetada 6.-7. klassi noortele oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad kujundada klassist hooliva meeskonna;
 • tõsta noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu;
 • ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangevust;
 • toetada õpetajate ja noorsootöötajate kujunemist hoolivust märkavaks ja esiletoovaks praktikuks;
 • tugevdada formaalhariduse ja noorsootöö koostööd.

Programmi elluviimise põhimõtted:

 • Programmi tegevused viiakse ellu kooli tugimeeskonna (oluline roll on klassijuhatajal), noorsootöötaja (koolisisese või -välise) ja klassi koostöös.
 • Programmi käigus vaadeldakse klassi koos klassijuhatajaga kui meeskonda, mille juhiks on klassijuhataja.
 • Programm keskendub tervele klassile ja rõhk on meeskonnaliikmete  tugevusel ja omavahelisel hoolivusel.
 • Programm rajaneb usul, et kiusamiskäitumise ennetamiseks ja muutmiseks on oluline luua klassis hooliv õhkkond, andes seejuures vastutuse suhete hoidmise eest võrdselt nii õpilastele kui õpetajatele.
 • Positiivset ja hoolivat käitumist tuleb märgata ja tunnustada, sest mida märgata, seda tekib juurde!

Programmi tegevused, mille elluviimiseks koolitajaid kaasame:

 1. programm “Hooliv klass” koolitajate koolitus (2 päeva) juuni;
 2. programm “Hooliv klass” tegijate kokkutulek (1-2 päeva) august;
 3. tugimeeskondade koolitus (2 kahepäevast koolitust) september ja november;
 4. noortekoolitused (10 kahepäevast koolitust) september kuni november;
 5. osalevate koolide mentorlus – september kuni november.

Otsime koolitajaid, kes soovivad panustada programmi elluviimisesse ja muuta oma tööga sadade noorte ja mitmekümnete noortega töötavate inimeste  õpi- ja töökeskkonda.  Otsime koolitus- ja tugitegevuste läbiviimiseks koolitajaid, kellel on:

 • huvi (või isegi kirg)  programmi teema vastu;
 • varasem noorte ja täiskasvanute koolitamiskogemus;
 • varasem mentorlus – või nõustamiskogemus (väärtuslikud on motiveeriva intervjueerimise või muud nõustamisalased oskused);
 • noorte- ja haridusvaldkonna olemuse tundmine (kasuks tuleb koolis ja noorsootöös töötamise kogemus).

2019. aastal on meie soov jõuda ka vene keelt emakeelena kõnelevate noorteni. Seetõttu soovime kaasata ka 1-2 koolitajat, kes on valmis viima läbi ka venekeelseid noortekoolitusi.

Saada oma pakkumine, mis koosneb kahest osast:

 1. Koolitaja kvalifikatsioon (esita oma elulookirjeldus (CV), milles sisaldub erialane ettevalmistus, haridustase, praktiline kogemus ja vajadusel lisatekst kogemusest, mis seotud ootustega programmi Hooliv klass koolitajale).
 2. Motivatsioonikiri sellest, milliseid pädevusi tood programmi koolitusmeeskonda, miks soovid programmi elluviimisesse panustada ja millised sinu isikuomadused toetavad programmi koolitajaks olemist (NB! motivatsioonikirjas maini ära, milliste tegevuste elluviimisesse soovid võimalusel panustada).

Pakkumiste kvalifitseerimisel ja hindamisel lähtume kriteeriumitest:

 1. Koolitaja ettevalmistus ja praktiline töökogemus (sh eelnev nõustamiskogemus, töö koolis või noorsootöös ja noorte ning täiskasvanute koolitamise kogemus) – max 50 p;
 2. Koolitaja motivatsioon programmis osalemiseks – max 50 p.

Meie jaoks on oluline välja selgitada koolitusvaldkonna parimad tegijad. Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame, kellega ja kuidas jätkame. Vajadusel peame esitatud pakkumuse osas läbirääkimisi.

Ühe koolituspäeva eeldatav tasu on 350 eurot (kogu palgakulu), ühe kooli mentorluse tasu on 400 eurot (kogu palgakulu). Mõistagi kuuluvad koolituste raames tasumisele ka koolitaja transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud.

Juhime Sinu tähelepanu, et kõik pakkumuskutses esitatud koolitused toimuvad 2019. ja 2020. aastal, kuid positiivse kogemuse korral jätame endale õiguse lepingut pikendada kuni kaks korda.

Sinu pakkumist ootame hiljemalt 22.04.2019 kell 18.00 e-posti aadressil kristi.raudlepp@archimedes.ee

Skip to toolbar