Otsime näidistunnikavade väljatöötajat ja õpetajate koolitajat „Rahvusvahelise projektijuhtimise“ õppeainele

17.06.2019

SA Archimedese noorteagentuur otsib koolidele pakutava „Rahvusvahelise projektijuhtimise“ valikaine jaoks näidistunnikavade väljatöötajat ja õpetajate koolitajat. „Rahvusvaheline projektijuhtimine“ on mitteformaalses hariduses kasutatavatel meetoditel põhinev õppeaine, mis on suunatud gümnaasiumiastme õpilastele praktilise projektikirjutamise ja – juhtimise kogemuse omandamiseks. SA Archimedese noorteagentuuri eesmärgiks on, et antud õppeainet oleks koolides võimalik õpetada teemast huvitatud pedagoogidel, kel ei pruugi olla varasemat kogemust noorsootööga. Õppeaine jaoks on varasemalt SA Archimedese noorteagentuuri poolt loodud õpetajatele juba käsiraamat koos ainekavaga. Käsiraamat on leitav järgmiselt internetiaadressilt: https://noored.ee/wp-content/uploads/2018/06/Kasiraamat_rahvusvaheline-projektijuhtimine_final.pdf .

Noorteagentuuri eesmärgid on:

 • Toetada koole rahvusvahelise projektiõppe valikaine andmisel
 • Tõsta õpetajate võimekust toetada noori oma projektideede ellu viimisel
 • Jõuda aine õpetamisega noorteni, kes pole varasemalt noorteprojektides osalenud

Rahvusvahelise projektijuhtimise  õppeainepõhimõtted:

 • Kasutatakse mitteformaalses hariduses levinud meetodeid
 • Ainet õpetavad juba koolides töötavad õpetajad
 • Tegevused arvestavad projektikirjutamisega varasemat kogemust mitte omavate noorte vajadustega
 • Tegevustes kasutatakse varasemalt välja töötatud rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamatud õpetajatele ning järgitakse selle ainekava. Seal hulgas arvestatakse 35 põhi ainekava tunni teemadega ja 35 laiendatud ainekava tunni teemadega.
 • Õppeaines tutvustatakse SA Archimedese noorteagentuuri rahastusvõimalusi ja soodustatakse projektitaotluste esitamist

Projekti tegevused, mille elluviimiseks pakkujaid kaasame:

 1. Näidistunnikavade välja töötamine õppeaine “Rahvusvaheline projektijuhtimine” ainekava jaoks (70 ainetundi) tähtajaga 15. august.
 2. Õppeainet andvate õpetajate koolituse läbiviimine (2 päeva) augustis.

Otsime pakkujaid, kes soovivad panustada projekti elluviimisesse ja võimaldada suuremal arvul koolidel rahvusvahelise projektijuhtimise õpetamist koolides.  Otsime tegevuste elluviijaid, kellel on:

 • huvi (või isegi kirg)  projekti teema vastu;
 • koolis ja noorsootöös töötamise kogemus.
 • varasem kogemus tunnikavade koostamisel ja/või õpetajate koolitamisel
 • teadmised ja kogemused projektide juhtimisest ja projekti loogikast

Ootame eraldi pakkumisi näidistunnikavade välja töötamiseks ja õpetajate koolituse läbiviimiseks. Samas on tervitatav pakkujate osalemine mõlemas pakkumises.

Saada oma pakkumine, mis koosneb järgnevast:

 1. Näidistunnikavade välja töötamise jaoks:
  1. Tunnikavade koostaja kvalifikatsioon (esitada elulookirjeldus (CV), milles sisaldub erialane ettevalmistus, haridustase, praktiline kogemus ja vajadusel lisatekst kogemusest, mis seotud õppeaine jaoks näidistunnikavade koostamisega).
  2. Tunnikava näidis rahvusvahelise projektijuhtimise õppeaine ainekavale vastava tunni kohta, mille teemaks on „Põhimõisted: projekt, projektijuhtimine, mitteformaalne õppimine ja sellega seotud mõisted“
 2. Õpetajate koolituse läbiviimise jaoks:
  1. Koolitaja kvalifikatsioon (esitada elulookirjeldus (CV), milles sisaldub erialane ettevalmistus, haridustase, praktiline kogemus ja vajadusel lisatekst kogemusest, mis seotud antud koolituse läbiviimisega).
  1. Vabas vormis (kuni 1 A4 leht) kirjeldus sinu visioonist antud koolitusel käsitletavatest teemadest ja kasutatavates meetoditest.

Pakkumiste kvalifitseerimisel ja hindamisel lähtume kriteeriumitest:

1. Tegevuste elluviijate ettevalmistus ja varasem praktiline kogemus (sh eelnev töökogemus nii formaal- kui ka mitteformaalõppes, teadmised projekti loogikast) – max 30 punkti

2.1 Näidistunnikavade koostamisel esitatud tunnikava näidise kvaliteet ja vastavus projekti eesmärkidele – max 30 punkti

2.2 Õpetajate koolituse läbiviimisel koolitustegevuse kirjelduse kvaliteet ja vastavus projekti eesmärkidele – max 30 punkti

3. Hind – max 40 punkti

Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame hanke tulemustest. Vajadusel peame esitatud pakkumuse osas läbirääkimisi.

Näidistunnikavade välja töötamise eeldatav töötasu on 1400 eurot (kogu palgakulu), õpetajate koolituse eeldatav töötasu on 900 eurot (2 päeva kestva koolituse eest kogu palgakulu). Noorteagentuuri poolt kuluvad tasumisele ka tegevuste läbiviimiseks vajalikud transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud.

Sinu pakkumist ootame hiljemalt 30.06.2019 e-posti aadressil heiki.viisimaa@archimedes.ee

Skip to toolbar