Otsime koolitajat “19-26. aastaste noorte noorsootöös osalemise motivatsioon” koolitusele

20.06.2019

SA ARCHIMEDESE NOORTEAGENTUUR OTSIB NOORTE HUVIHARIDUSE JA -TEGEVUSE KVALITEEDI KOOLITUSELE “19-26. aastaste noorte motivatsioon ja võimalused osaleda huvitegevuses” KOOLITAJAT

Koolitusvajadus

Tänane õpikeskkond on väga mitmekesine, rikkalik, vahetu ja võimalusterohke, aga ka ennustamatu, määramatu, kompleksne ja mitmemõtteline. Huvikooli juhi ja õpetaja jaoks kerkivad olulised küsimused: kuidas on muutunud noor, millised on tema vajadused ja huvid?; kuidas toetada tema õppimist ja arengut vastavalt eale ning individuaalsetele eripäradele?

Võimaluste rohkuses on noori huvikooli tegevustesse aina keerulisem kaasata, veel enam – toetada nende aktiivsust ja osalemist. Kuidas toimida huvikoolis nõnda, et selle tegevus oleks noorte jaoks huvipakkuv ja arendav, noorte eripärast ja vajadustest lähtuv. Millised on praktikad Eestis ja kaugel silmapiiri taga? Huvikoolide jaoks on probleemiks noorte motivatsioon: selle leidmine, hoidmine ja reguleerimine.

Õpetamise tavapärased lähenemisviisid ei pruugi olla piisavad ja teinekord ei tööta need üldse. Probleemi põhjused on seotud sellega, millised on meie arusaamad õppimisest. Oluline on uurida, kuidas luua õppimiseks uuenduslikke ja mitmekesised võimalusi, milliseid vorme ja viise kasutada, mida arvestada, milline on noorest lähtuv õppimiskultuur.

Uuringus “19-26. aastaste noorte noorsootöös osalemise motivatsioon” tehtud soovitused lähtuvad sellest, et noorte täiskasvanute noorsootöös osalemine sõltub sellest, kuidas noorsootöös pakutav ja nõutav suhestub nende ressursside, pädevuste, sotsiaalsete suhete ja taustaga. Huvikoolide juhid ja töötajad peavad oskama selle aspektiga arvestada ning pakkuda neid võimalusi, mis vastavad noorte soovidele ja võimekusele, pakkudes paindlikke ja eri tempoga lahendusi.[1]

Selle kõige juures on võtmepositsioonil huvikooli juhi ja töötajate koostöö. Nii ei saa mööda minna küsimusest, kes on huvikoolis töötavad inimesed ise ja mida nemad oluliseks peab? Millised töövõtted võiksid olla nende tööriistakastis arvestades asjaolu, et kõik teevad väga pühendunud ja tihtilugu ennastohverdavat tööd?

Milliseid võimalusi peidab endas ideede ja lahenduste koosloomine noore isiksusliku arengu toetamiseks huvikoolis? Võib olla nii, et tänane potentsiaal on paljuski kasutamata. Millised on tegevuspiirkonna võimalused (koostöö lapsevanematega, kooliga, KOViga, sotsiaalvaldkonna ja erasektoriga)? Kuidas toetada jätkusuutlikkust huvikooli tegevuses?

Sihtgrupp

Huvikoolide juhid ja õpetajad, huvitegevuse pakkujad erinevatest organisatsioonidest. Ootame osalema huvihariduse edendajaid kahestes tiimides (organisatsiooni juht/juhtimise eest vastutav huvihariduse spetsialist/õpetaja) . Koolitusgrupi suurus 21+/-2 inimest.

Üldeesmärk

 • Noorel on rohkem/mitmekesised valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks.

Indikaator: noorte kaasatus noorsootöös (% noorte koguarvust). Algtase 2014: 47%; Sihttase 2020: 60%

Tegevuseesmärk

Oma töös huvihariduse edendaja:

 • viib oma huvikoolis ellu noortevaldkonna arengukava seisukohalt olulisi muutusi;
 • kujundab arendava organisatsioonikultuuri, mis vormib töötajate valikuid;
 • laiendab oma huvikooli edendamisse panustavate partnerite ringi;
 • kavandab tegevusi noorsootöö vanema sihtgrupi vajadusi ja võimalusi silmas pidades.

Koolitajate arv ja nende kvalifikatsioon

Ootame kandideerima kuni 2 koolitajat (pakkumise võib esitada tandemina), kes peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • tunneb noorsootöö aluseid ja valdkonnaspetsiifikat;
 • kogemus vähemalt kahe pikaajalise koolituse (al 80 akadeemilist tundi) läbiviimisel noorte valdkonnas (kasuks tuleb kogemus huvihariduse valdkonnas koolitamisest);
 • koolitajana tegutsemiseks vajalik ettevalmistus, teadmised ja oskused, mis on omandatud kõrghariduse, täienduskoolituse kaudu või vähemalt 5-aastane koolitajana/õppejõuna töötamise kogemus (koolitusmaht vähemalt 40 akadeemilist tundi aastas).

Õppe kogumaht

Kirjeldatud koolitusvajaduse lahendamiseks soovime ellu kutsuda koolituse planeeritud kestusega 40 akadeemilist tundi (2+2 koolituspäeva), millele võib lisada praktilise ja iseseisva töö mahu, kui õpiväljunditeni jõudmine seda nõuab.

Koolituse toimumisaeg

Koolituse planeeritud 2019 II poolaasta (soovitavalt oktoober ja november). Täpsed kuupäevad lepitakse kokku koolitajaga koostöös.

Nõuded pakkumusele ja esitatavad dokumendid

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja koosneb kolmest osast:

 • õppekava (esitada Lisas 1 oleval vormil);
 • koolitajate CV, milles sisaldub minimaalselt haridustase, täienduskoolitused, erialane ettevalmistus, töökogemus ja viide kutsekvalifikatsioonile (juhul kui see on olemas);
 • pakkumise maksumus.

Ühe koolituspäeva (8 akadeemilist tundi) eeldatav tasu jääb 448,43 euro euro juurde. Tegu on brutotöötasuga, mille maksame koolitajale või allhankijale välja töövõtulepingu alusel. Mõistagi kuuluvad tasumisele ka koolitaja transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud.

Pakkumuste hindamine

Pakkumiste hindamisel võtame arvesse:

 • õppekava sobivus lähtuvalt koolitusvajadusest (max 40 p);

Õppekava, mis on koostatud vastavalt, kas täiskasvanu- või noortekoolituse põhimõtteid arvestades, terviklik ja metoodiliselt (sh hindamine) põhjendatud ja mitmekesine, võimaldab saavutada kõik seatud õpiväljundid ja tegevuseesmärgid saab maksimumpunktid.

 • koolitajate CV (max 30 p);
 • pakkumuse kogumaksumus (max 30 p).

Madalaima hinnaga pakkumusele antakse maksimumpunktid. Teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse pakkumise hind x 30.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 15. juuli 2019 kell 18.00 vastutava isiku e-posti aadressile kristi.raudlepp@archimedes.ee.

Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame hanke tulemustest. Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Lisainfo: Marit Kannelmäe-Geerts, marit.kannelmae@archimedes.ee.

LISAD

Lisa 1 Koolituse õppekava


[1] https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/19-26_osalemine_noorsootoos.pdf

Skip to toolbar