Otsime õpetajate ja noorsootöötajate koolitajat „Rahvusvahelise projektijuhtimise“ koolitustele

12.09.2019

SA Archimedese noorteagentuur otsib „Rahvusvahelise projektijuhtimise“ koolituse jaoks õpetajate ja noorsootöötajate koolitajat. „Rahvusvaheline projektijuhtimine“ on mitteformaalses õppes kasutatavatel meetoditel põhinev õppeaine, mis on suunatud gümnaasiumiastme õpilastele praktilise projektikirjutamise ja – juhtimise kogemuse omandamiseks.

SA Archimedese noorteagentuuri eesmärgiks on, et antud õppeainet oleks koolides võimalik õpetada teemast huvitatud kooli töötajatele, kel ei pruugi olla varasemat kogemust noorsootööga. Õppeaine jaoks on varasemalt SA Archimedese noorteagentuuri poolt loodud õpetajatele juba käsiraamat ja tunnikavad. Lisaks koolidele, on antud materjale võimalik kasutada ka noortekeskustes projektide kirjutamise toetamiseks.

Lisaks koolidele on antud materjale võimalik kasutada ka noortekeskustes projektide kirjutamise toetamiseks.

Noorteagentuuri eesmärgid on:

 • Toetada koole rahvusvahelise projektiõppe valikaine andmisel ning noortekeskusi projektide kirjutamisel
 • Tõsta õpetajate ja noorsootöötajate võimekust toetada noori oma projektideede algatamisel ja ellu viimisel
 • Jõuda noorteni, kes pole varasemalt noorte projektides osalenud

Rahvusvahelise projektijuhtimise  õppeainepõhimõtted: 

 • Kasutatakse mitteformaalses õppes levinud meetodeid
 • Ainet õpetavad juba koolides töötavad õpetajad
 • Tegevused arvestavad projektikirjutamisega varasemat kogemust mitte omavate õpetajate ja noorsootöötajate vajadustega
 • Tegevustes kasutatakse varasemalt välja töötatud rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamatud ja tunnikavasid
 • Õppeaines tutvustatakse SA Archimedese noorteagentuuri rahastusvõimalusi ja soodustatakse projektitaotluste esitamist

Projekti tegevused, mille elluviimiseks pakkujaid kaasame:

 1. Õppeainet andvate õpetajate koolituse läbiviimine (2 päeva) eesti keeles oktoobri kooolivaheajal ( vahemikus 21.–27. oktoober 2019)
 2. Õppeainet andvate õpetajate koolituse läbiviimine (2 päeva) vene keeles oktoobri kooolivaheajal ( vahemikus 21.–27. oktoober 2019)
 3. Õppeaine jaoks välja töötatud materjalide põhineva noortekeskuste noorsootöötajate koolituse läbiviimine (2 päeva) eesti keeles novembri alguses.

Otsime pakkujaid, kes soovivad panustada projekti elluviimisesse ja võimaldada suuremal arvul õpetajatel ja noorsootöötajatel rahvusvahelise projektijuhtimises noori töötada.  Otsime tegevuste elluviijaid, kellel on:

 • huvi (või isegi kirg)  projekti teema vastu;
 • koolis ja/või noortevaldkonnas töötamise kogemus.
 • varasem töökogemus koolitajana
 • teadmised ja kogemused projektide juhtimisest ja projekti loogikast

Ootame eraldi pakkumisi kõigi koolituste läbiviimiseks. Samas on tervitatav pakkujate osalemine rohkem kui ühes pakkumises. 

Saada oma pakkumine, mis koosneb järgnevast: 

 1. Koolitaja kvalifikatsioon (esitada elulookirjeldus (CV), milles sisaldub erialane ettevalmistus, haridustase, praktiline kogemus ja vajadusel lisatekst kogemusest, mis seotud antud koolituse läbiviimisega).
 2. Vabas vormis (kuni 1 A4 leht) kirjeldus sinu visioonist antud koolitusel käsitletavatest teemadest ja kasutatavates meetoditest.
 3. Hinnapakkumine osutatavatele teenustele (kogu palgakuluna).

Pakkumiste kvalifitseerimisel ja hindamisel lähtume kriteeriumitest: 

 • Tegevuse elluviija kvalifikatsioon ja varasem praktiline kogemus (sh eelnev töökogemus nii formaal- kui ka mitteformaalõppes, teadmised projekti loogikast) – max 30 punkti
 • Koolitustegevuse kirjelduse kvaliteet ja vastavus projekti eesmärkidele – max 30 punkti
 • Hind – max 40 punkti

Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame hanke tulemustest. Vajadusel peame esitatud pakkumuse osas läbirääkimisi.

Ühe koolituse eeldatav töötasu on 900 eurot (2 päeva kestva koolituse eest kogu palgakulu). Noorteagentuuri poolt kuluvad tasumisele ka tegevuste läbiviimiseks vajalikud transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud.

Sinu pakkumist ootame hiljemalt 23.09.2019 e-posti aadressil heiki.viisimaa@archimedes.ee 

Skip to toolbar