Otsime nutikaid koolitajaid

12.10.2019

Ühiskonna muutuste ja tehnoloogia arengu tõttu peame leidma kaasaegseid lahendusi ja sobivaid kanaleid, mis pakuks õppimiseks ja enesearenguks atraktiivseid ja alternatiivseid lahendusi.

Eelnevast lähtuvalt otsib SA Archimedese noorteagentuur koolitajaid veebiseminaride elluviimiseks teemadel:

 • “Noorte vaimse tervise häirete märkamine ja noore toetamine”
 • “Noorsootöötaja eesmärk ja roll noore toetajana”
 • “Tuge vajav noor huvitegevuses” 

Ootused veebiseminari läbiviijatele:

Ühe veebiseminari läbiviimiseks ootame kandideerima kuni 2 koolitajat (pakkumise võib esitada tandemina), kes peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • tunneb noorsootöö aluseid ja valdkonnaspetsiifikat;
 • väga head ja põhjalikud teadmised ning oskused veebiseminari teemade käsitlemiseks, mis on omandatud kõrghariduse või täienduskoolituste kaudu;
 • valmisolek viia läbi veebiseminar (veebiseminari tehniliseks teostamiseks on olemas tugi ja vajalik keskkond).

Õppe kogumaht

Soovime ellu viia kolm veebiseminari, mille pikkus on ligikaudu 2 akadeemilist tundi. Täpne maht lepitakse kokku koostöös koolitajaga.

Koolituse toimumisaeg

Veebiseminaride planeeritud toimumisaeg on soovitatavalt november ja detsember. Täpsed kuupäevad lepitakse kokku koostöös koolitajaga. 

Nõuded pakkumusele ja esitatavad dokumendid

Kandideerimiseks palume saata:

 • lihtsustatud õppekava (esitada Lisas 1 oleval vormil);
 • koolitajate elulookirjeldus, milles sisaldub minimaalselt haridustase, täienduskoolitused, erialane ettevalmistus ja töökogemus;
 • pakkumise maksumus. 

Pakkumuste hindamine

Pakkumiste hindamisel võtame arvesse:

 • pakkuja esitatud õppekava õppekava sobivus lähtuvalt eesmärgist ja õppe sisust (max 40 p);
 • koolitajate CV (max 30 p);
 • pakkumuse kogumaksumus (max 30 p).
  Madalaima hinnaga pakkumusele antakse maksimumpunktid. Teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse pakkumise hind x 30.

Palume pakkumus esitada elektrooniliselt hiljemalt 23. oktoobril kell 22.00 vastutava isiku e-posti aadressile kristi.raudlepp@archimedes.ee

Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame, kellega ja kuidas jätkame. Samuti jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks. 

Võitjaks osutunud koolitajatega sõlmitakse võlaõiguslik leping. 

Lisainfo: Marit Kannelmäe-Geerts, marit.kannelmae@archimedes.ee

Skip to toolbar