SA Archimedese noorteagentuur otsib koolitajaid noorsootöötajate baaskoolituse väljatöötamiseks ja läbiviimiseks.

03.07.2020

Noorsootöötaja baaskoolituse väljatöötamise vajadus tuleneb järgnevast. 22.11.2019 seisuga on SA Kutsekoja kutseregistri andmetel väljastatud 215 noorsootöötaja kutsetunnistust ning 2 227 osakutsetunnistust. Arvestades, et Eestis on hinnanguliselt 9400 noorsootöötajat, tähendab see, et pea kolmveerandil noorsootöötajatest ei ole kehtivat kutsetunnistust.

Täienduskoolitustel osaletakse suhteliselt palju. 2015-2019 elluviidud ESF tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” raames osales koolitustel 5157 noorsootöötajat. Koolitustel osalemine on äärmiselt oluline, kuna suur osa noorsootöötajatest ei oma erialast väljaõpet. 2017. a oli vaid ligi 40%-l noorsootöötajatest noorsootööalane haridus või noorsootöötaja kutse. Kitsaskohad annavad endast märku ka noorsootöötajate koolitusvajaduste ja koolituste mõju uuringutes.

SA Archimedes noorteagentuur (edaspidi SANA) otsib kahte koolitajat, kes töötaksid välja ja viiksid läbi noorsootöötaja baaskoolituse.


1. Noorsootöötaja baaskoolituse väljatöötamine

 • Koolitaja tööks on välja töötada koos kaaskoolitaja, SANA ja Eesti Noorsootöötajate Kogu (edaspidi ENK) esindajatega noorsootöötaja baaskoolituse programm. Vajadusel kaasatakse töögruppi lisaks erinevaid valdkonna eksperte ja organisatsioone.  Koolitus on suunatud noortega töötavatele spetsialistidele, kellel puudub erialane ettevalmistus ning kellel on noorsootöö kogemus 3 kuud kuni 1 aasta. Koolituse väljatöötamise aluseks on “Rahvusvaheliselt töötava noorsootöötaja kompetentsi mudel” (Lisa 1). Koolituse käigus omandatud teadmised ja oskused peaksid toetama noorsootöötajal 4. taseme kutseeksami sooritamist.
 • Koolituse tegevuseesmärgid peaksid katma järgmisi teemasid: noorsootöötaja roll ja tegevuspõhimõtted, kutse-eetika, suhtlemisoskused, õppimise toetamine, noorte osalus, projektijuhtimine, kriitiline mõtlemine ja noorsootöö roll laiemas noori puudutavas võrgustikus. Lõplikud tegevuseesmärgid pannakse paika koostöös töögrupiga koolituse välja töötamise käigus. 

2. Noorsootöötaja baaskoolituse läbiviimine

Koolituse toimumiskoht ja -aeg, õppe maht ja koolitusgrupi suurus

 •  Koolitus toimub tööpäevadel, kontakt koolituspäevad toimuvad Lõuna-Eestis (esialgne)
 • Kõik moodulid viiakse läbi kahe koolitajaga
 •  Koolitus toimub eesti keeles
 •  Koolitusgrupi suurus on 10-16 osalejat
 • Planeeritud kestus kokku on 6 kontakt koolituspäeva, mis soovitavalt viiakse läbi kahepäevaste moodulitena. Lisaks toimub 2 ühe päevast online koolituspäeva.
 • Koolitusprogrammi eeldatav algus on september 2020 ning maksimaalne periood 8 koolituspäeva läbiviimiseks on 9 kuud. Soovituslik koolituste toimumise aeg: I moodul november; II moodul (online) detsember; III moodul jaanuar; IV moodul (online)märts;  V moodul aprill;
 • Koolituspäevade täpne sisu ja jagunemine ning akadeemiliste tundide maht pannakse paika koostöös pakkujaga. Kui kontakt koolitus mooduleid, ei ole võimalik mitme kuu jooksul läbi viia (riiklikud, omavalitsuse või tööandja poolt kehtestatud piirangud) kohaldab pakkuja need koolituse osad, mis võimalik online koolituse formaadiks. Online koolitusele ülemineku korral jääb koolitaja töötasu samaks, kokkuleppel hankijaga lühendatakse koolituse kestust ja vajadusel paigutatakse koolitus lühemate tsüklitena mitmele päevale.
 • Koolituspäevadele lisandub õppijate iseseisvate tööde või praktika teostamise aeg vastavalt pakkuja koolituse kontseptsioonile, mis tuleb õppekavas määratleda. 

3. Tehniliste nõuete sisend pakkujale

3.1  Pakutava teenuse kirjeldus

 • Pakkuja töötab välja koostöös SANA ja ENK esindajate ning teise koolitajaga väljundipõhise õppekava, koolitusprogrammi ja materjalid. Eesmärk on välja töötada standard koolituse formaat, mis toetub “Rahvusvaheliselt töötava noorsootöötaja kompetentsi mudelile”. Peale igat moodulit toimuvad töögrupi tagasiside kohtumised koolituse täiustamiseks.
 • Pakkuja viib koolituse läbi täiskasvanukoolituse põhimõtteid silmas pidades. 
 • Koolitus peab lõppema püstitatud õpiväljundite saavutatuse hindamisega koos koolitaja tagasisidega õppijatele. Valitav hindamismeetod peab arvestama täiskasvanud õppija eripäradega. 
 • Hankija korraldab koostöös pakkujaga koolituse tagasiside kogumise; teenuse pakkuja koostab koolituse kokkuvõtte hiljemalt 14 päeva jooksul pärast koolituse lõppu.
 • Teenuse pakkuja tagab põhjalikud õppematerjalid koolitusel õppijatele, mis toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Loodud õppematerjalid jäävad kasutamiseks nii koolitajale, kui SANA-le hiljem sama koolituse läbiviimiseks. 
 • Õppematerjalid peavad olema eestikeelsed, soovituslikud õppematerjalid võivad olla võõrkeelsed.

3.2  Koolitajate arv ja nende kvalifikatsioon

Ootame kandideerima kuni 2 koolitajat (pakkumise võib esitada tandemina), kes peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • tunneb noorsootöö aluseid ja valdkonnaspetsiifikat;
 • kogemus vähemalt kahe pikaajalise koolituse (al 80 akadeemilist tundi) läbiviimisel noortevaldkonnas; 
 • koolitajana tegutsemiseks vajalik ettevalmistus, teadmised ja oskused, mis on omandatud kõrghariduse, täienduskoolituse kaudu või vähemalt 5-aastane koolitajana/õppejõuna töötamise kogemus (koolitusmaht vähemalt 40 akadeemilist tundi aastas);
 • vähemalt ühe ühepäevase online koolituste välja töötamise ja läbiviimise kogemus

3.3  Nõuded pakkumusele ja esitatavad dokumendid

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja koosneb järgnevatest osades:

 • koolitaja(te) elulookirjeldus, milles sisaldub minimaalselt:
  1. haridustase
  2. läbitud täiendkoolitused
  3. töökogemus koolituste väljatöötamisel ja läbiviimisel noorte valdkonnas
  4. koolitust väljatöötamise kogemus koostöös tellijaga või mitme liikmelises koolitus meeskonnas
  5. online koolituste väljatöötamise ja läbiviimise kogemus
 • pakkumuse maksumus

 Soovituslik ühe koolitaja koolituspäeva maksumus on 600 eurot, millele lisandub õppekava ja koolitusprogrammi, materjalide välja töötamise ning koolitusmeeskonna analüüsi kohtumistel osalemise soovituslik maksumus summas 1000 eurot (mõlemad soovituslikud summad on toodud lähtudes hankija kogukulu põhimõttest). Pakkumisega tuleb esitada hindamiseks kogumaksumus, hankija kogukulu põhimõttel, mis sisaldab: koolituse ettevalmistamise kulu, õppekava, koolitusprogrammi ja materjalide väljatöötamise kulu, osalemine kahel ettevalmistaval kohtumisel ja 5 moodulite järgsel kohtumisel ning koolitaja ühe koolituspäeva maksumus. 

4. Pakkumuste hindamine

Pakkumiste hindamisel võtame arvesse:

 • koolitaja(te) elulookirjeldus lähtudes 3.3 toodud pakkumuse nõudest (max 70 p);
 • pakkumuse kogumaksumus (max 30 p). Madalaima hinnaga pakkumusele antakse maksimumpunktid. Teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse pakkumise hind x 30.
 • Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 9. juuli 2020 kell 16.00 vastutava isiku e-posti aadressile Piret.Soosaar-Maiberg@archimedes.ee.  Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame hanke tulemustest. Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Lisainfo: Piret Soosaar-Maiberg. Piret.Soosaar-Maiberg@archimedes.ee

Skip to toolbar