Kuidas märgata hädas noort: inimõiguste hariduse ja vägivalla ennetuse koolitus

07.09.2020

Iseenese ja ümbritsevaga hästi toime tulev noor on ühiskonnas arengueeldusi loov jõud – ressurss. Seega on oluline, et igal noorel oleks Eestis võimalik kasvada tingimustes ja toetavas keskkonnas, mis tagaks nende potentsiaali parima kasvu ja avaldumise. Noorsootöötajatel on unikaalne võimalus olla osa noore kujunemisloost, pakkudes mõtestatud tegevuse kõrval ka usalduslikku tuge noore isiksuse arenemisel.  

Noorte seksuaalne väärkohtlemine on Eestis äärmiselt levinud, samal ajal on noorte teadlikkus vaimsest, emotsionaalsest ja seksuaalsest vägivallast madal.

Noored ei saa oma õigusi ja vabadusi praktikas rakendada, kui nende eneseteostust piiravad ja pidurdavad vägivallakogemused, millest ei osata rääkida ja mis jäävad neid ümbritsevatel täiskasvanutel märkamata.

Planeeritava koolituse tulemusena saavad koolituse läbinud noorsootöötajad nii teadmised kui ka tööriistad, kuidas märgata vägivallaga seotud ohumärke, käsitleda vägivallaga seotud teemasid ning kuidas aidata või suunata vägivallakogemusega noort. Lisaks on koolituse fookuses vägivalla olemuse mõtestamine inimõiguste kontekstis, seda läbi nii teooria kui ka refleksiooni. Igal inimesel on õigus kehalisele puutumatusele ning elule ilma kiusamise, ahistamise ja diskrimineerimiseta – nende rikkumine kujutab endast meie ühiskonna baasväärtuse ehk inimõiguste rikkumist.

Samuti leiavad koolituse käigus käsitlemist ühiskondlikud nähtused, mis soodustavad või viivad vaimse ja füüsilise vägivallani. Näiteks avame võimusuhte ja stereotüüpide teemat, lisaks baasteooriale pakume osalejatele piisavalt aktiivmeetodeid, et mõtestada teemasid nii isiklikust kui ka noorsootöötaja perspektiivist. Eraldi on fookuses soostereotüübid, mis on lihtsustavad ning liigselt üldistavad, kuid ühiskonnas sügavalt juurdunud uskumused ja hoiakud naiste ja meeste erinevuste, iseloomude, omaduste, neile sobivate rollide, ametite, käitumise, välimuse ja muu sellise suhtes. Soostereotüüpide teema käsitlemine vägivalla kontekstis on oluline, kuna seksuaalvägivalla ohvrid on enamasti naissoost ja soostereotüüpsus soodustab vägivalda.

Ekspertidest on koolitusse kaasatud: Kai Part – naistearst ja koolitaja, Lea Pähkel – prokurör, Anna Frank-Viron – Põhja lastemaja juht. Koolitusprogrammi viimasel päeval toimub õppekäik Põhja lastemajja.

Koolitused toimuvad 18.09, 1.10 ja 2.10 Tallinnas.

Kõigile registreerunutele saadatakse täpne info e-posti teel.

Registreerumine

Ettevalmistava kodutööna peaks osalejad vaataksid e-loengut (20 min) seksuaalvägivalla müütidest:

ja videot seksuaalvägivalla kriisiabikeskustest:

Skip to toolbar