Otsime koolitajat

09.10.2020

SA Archimedese noorteagentuur (edaspidi SANA) otsib koolitajat, kes töötaks välja ja viiks läbi koolitusprogrammi “NEET olukorras noored ja rahvusvaheline noorsootöö”

Noorte osalus ja ühiskondlik panus on teema, millest palju räägitakse. Ühelt poolt kõneldakse noorte kaasamisest, teisalt ka nende väidetavast passiivsusest. Osalus on olulisel kohal valminud Euroopa Liidu Noortestrateegias ning ka Eesti strateegilistes dokumentides. Noorteseire aastaraamat (2018), mis keskendus noorte osalusele, toob välja, et Eesti noored on oma osalusnäitajatega Euroopa keskmised. Siiski jääb lubamatult palju noori oma elus kõrvaltvaataja ja teenusetarbija rolli, omamata piisavalt enesekindlust, oskusi või kogemust, et enda või oma kogukonna elus midagi omaalgatuslikult muuta. 

Paljud NEET-noorte (NEET ‒ not in education, employment or training ‒ mittetöötavad või haridust ega kutset mitteomandavad noored) juhendajad on mingil määral teadlikud juba EL noortevaldkonna võimalustest (Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmid), kuid üldjuhul kasutatakse neid praktikas võrdlemisi vähe. Koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK) kaardistati Noorte Tugila spetsialistide vajadused ja ootused seoses rahvusvahelise noorsootöö võimalustega. Tagasisidest joonistus välja koolitusvajadus, mille täitmiseks otsime koolitajat, kes koostöös SANA ja Eesti ANK esindajatega töötaks välja koolitusprogrammi.

1. Koolitusprogrammi “NEET olukorras noored ja rahvusvaheline noorsootöö” väljatöötamine

 • Koolitaja tööks on välja töötada koolitus koos SANA ja Eesti ANK esindajatega. Koolitaja ei pea olema ise ekspert töös NEET-noortega ega Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide osas. Koolitusse kaasatakse eksperdid ja praktikud NEET-noorte valdkonnast ning SANA nõustajad, kes toetavad ja tagasisidestavad projektiarenduse erinevaid etappe. Koolitaja rolliks on eksperte kaasates ja sihtgrupi vajadustest lähtudes (Eesti ANK kaardistas Noorte Tugila spetsialistide vajadused ja ootused seoses rahvusvahelise noorsootöö võimalustega) välja töötada sidus koolitusprogramm. Koolituse läbiviimise juures oleks koolitaja rolliks luua toetav õpikeskkond ja mõtestatud õppimine.
 • Koolitusel osalevad noorsootöötajad ja juhendajad, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku NEET-noortega.
 • Koolituse tegevuseesmärgid peaksid katma järgmisi teemasid: NEET-noore mõiste ja taust, sisenemine rahvusvahelisse noorsootöösse: NEET-noore motiveerimine ja kaasamine aktiivsetesse tegevustesse, noorsootöötajate ja  NEET-noorte vajadused rahvusvaheliseks koostööks, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse poolt toetatavad rahvusvahelise noorsootöö võimalused ning projekti ideede arendus.
 • Lõplikud tegevuseesmärgid pannakse paika koostöös töögrupiga koolituse välja töötamise käigus. 

2. Koolitusprogrammi “NEET olukorras noored ja rahvusvaheline noorsootöö” läbiviimine

Koolituse toimumiskoht ja -aeg, õppe maht ja koolitusgrupi suurus:

 • Koolitus toimub tööpäevadel, kontakt koolituspäevad toimuvad Harjumaal või Tartumaal (esialgne);
 • Õppijale on koolitusel osalemine tasuta;
 • Koolitus toimub eesti keeles;
 • Koolitusgrupi suurus on 10-15 osalejat;
 • Planeeritud kestus kokku on 4 kontakt koolituspäeva, mis soovitavalt viiakse läbi ühepäevaste moodulitena;
 • Koolitusprogrammi eeldatav algus on detsember 2020 ning maksimaalne periood 4 koolituspäeva läbiviimiseks on 9 kuud. Soovituslik koolituste toimumise aeg: I moodul detsember 2020; II moodul jaanuar 2021; III moodul veebruar 2021;  IV moodul märts 2021. Koolituspäevade täpne sisu ja jagunemine ning akadeemiliste tundide maht pannakse paika koostöös pakkujaga. Kui kontakt koolitusmooduleid ei ole võimalik mitme kuu jooksul läbi viia, (riiklikud, omavalitsuse või tööandja poolt kehtestatud piirangud) kohaldab pakkuja need koolituse osad, mis võimalik online-koolituse formaadiks. Online-koolitusele ülemineku korral jääb koolitaja töötasu samaks, kokkuleppel hankijaga lühendatakse koolituse kestust ja vajadusel paigutatakse koolitus lühemate tsüklitena mitmele päevale. Online-koolitusele ülemineku etteteatamise aeg pakkujale on minimaalselt 7 päeva; 
 • Koolituspäevadele lisandub õppijate iseseisvate tööde või praktika teostamise aeg vastavalt pakkuja koolituse kontseptsioonile, mis tuleb õppekavas määratleda. 

3. Tehniliste nõuete sisend pakkujale

3.1 Pakutava teenuse kirjeldus

 • Pakkuja töötab välja SANA ja Eesti ANK esindajate sisendi põhjal väljundipõhise õppekava, koolitusprogrammi ja materjalid.
 • Pakkuja viib koolituse läbi täiskasvanukoolituse põhimõtteid silmas pidades. 
 • Koolitus peab lõppema püstitatud õpiväljundite saavutatuse hindamisega koos koolitaja tagasisidega õppijatele. Valitav hindamismeetod peab arvestama täiskasvanud õppija eripäradega. 
 • Hankija korraldab koostöös pakkujaga koolituse tagasiside kogumise; teenuse pakkuja koostab koolituse kokkuvõtte hiljemalt 14 päeva jooksul pärast koolituse lõppu.
 • Teenuse pakkuja tagab õppematerjalid koolitusel õppijatele, mis toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Loodud õppematerjalid jäävad kasutamiseks nii koolitajale, kui SANA-le hiljem sama koolituse läbiviimiseks. 
 • Õppematerjalid peavad olema eestikeelsed, soovituslikud õppematerjalid võivad olla võõrkeelsed.

3.2 Koolitaja kvalifikatsioon

Ootame kandideerima kuni 1 koolitajat, kes peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • Koolitajana tegutsemiseks vajalik ettevalmistus, teadmised ja oskused, mis on tõendatavad täienduskoolituste, kõrghariduse või vähemalt 3-aastase koolitajana/õppejõuna töötamise kogemusega
 • Online-koolituse välja töötamise ja läbiviimise kogemus.
 • Tunneb noorsootöö aluseid ja valdkonnaspetsiifikat. 

 3.3 Nõuded pakkumusele ja esitatavad dokumendid

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja koosneb järgnevatest osades:

 •   Koolitaja elulookirjeldus, milles sisaldub minimaalselt:

1.  haridustase

2.  läbitud täiendkoolitused

3.  töökogemus koolituste väljatöötamisel ja läbiviimisel noortevaldkonnas

4.  koolitust väljatöötamise kogemus koostöös tellijaga

5.  online-koolituste väljatöötamise ja läbiviimise kogemus

 •  Pakkumuse maksumus:

Soovituslik ühe koolitaja koolituspäeva maksumus on 600 eurot, millele lisandub õppekava ja koolitusprogrammi, materjalide välja töötamise ning koolitusmeeskonna analüüsi kohtumistel osalemise soovituslik maksumus summas 600 eurot (mõlemad soovituslikud summad on toodud lähtudes hankija kogukulu põhimõttest). Pakkumisega tuleb esitada hindamiseks kogumaksumus, hankija kogukulu põhimõttel, mis sisaldab: koolituse ettevalmistamise kulu, õppekava, koolitusprogrammi ja materjalide väljatöötamise kulu, koolitaja transpordikulu, osalemine kahel ettevalmistaval kohtumisel ja ühel koolituse järgsel kohtumisel ning koolitaja ühe koolituspäeva maksumus. 

4. Pakkumuste hindamine

Pakkumiste hindamisel võtame arvesse:

 • Koolitaja(te) elulookirjeldus lähtudes 3.3 toodud pakkumuse nõudest (max 60 p).
 • Pakkumuse kogumaksumus (max 40 p). Madalaima hinnaga pakkumusele antakse maksimumpunktid. Teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse pakkumise hind x 30.
 • Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 23. oktoobril 2020 kell 12:00 vastutava isiku e-posti aadressile kaisa.mihklepp@archimedes.ee Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame hanke tulemustest. Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Skip to toolbar