Otsime sisekoolituste moderaatorit

14.10.2020

SA Archimedese noorteagentuur (SANA) otsib moderaatorit 6-le sisekoolitusele – Mõttehommikule

1. Sissejuhatus

Koolitustel tutvustatakse rahvusvahelisi noortevaldkonna uuringuid ja rahastatud projekte. Sisekoolituste (edaspidi ka Mõttehommik) eesmärk on tõsta SANA tiimi (koosseisulised töötajad) ja SANA partnerite (projektijuhtid, hindamiseksperdid, koolitajad, nõustajad ja teised partnerid) teadlikkust noortevaldkonna (rahvusvahelistest) uuringute tulemustest ja tutvustada projekte, mida SANA on toetanud erinevate tegevusvõimaluste raames ning soodustada seeläbi teadmuspõhist lähenemist SANA tiimi ja partnerite tegevuses.
Põhjalikumad teadmised siseriiklikest ja rahvusvahelistest noortevaldkonna uuringute tulemustest arendavad tiimi ja partnerite asjatundlikkust, soodustavad uuringutest saadud teadmiste kasutamist SANA töös, sh uute tegevuste planeerimisel, olemasolevate ümberkujundamisel või uute koostöövajaduste avastamisel.
Ülevaade seni rahastatud rahvusvahelistest noorte ja noorsootöö projektidest võimaldab süstemaatilisemalt hinnata Euroopa noorteprogrammide (Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpus) mõju, efektiivsust ja ulatust (rahvusvahelise) noorsootöö arendamisel Eestis. Ühtlasi võimaldab see saada paremat sissevaadet toimunud projektidesse ja näha, milliseid tegevusi on SANA ja Euroopa Noorteprogrammide strateegilistest eesmärkidest lähtuvalt Eestis noortevaldkonnas reaalselt teostatud.
SANA sisekoolituste jaoks vajaliku sisendi valmistab ette SANA analüütik, kes muuhulgas edastab moderaatorile (ja vajadusel) koolitusel osalejatele enne sündmuse toimumist vajaliku taustainformatsiooni (uuringute kokkuvõtted, esitluse toetust saanud projektidest ja muud materjalid), millega osalejad saavad enne sisekoolitust tutvuda.
Sisekoolituse käigus annab analüütik ülevaate SANA tegevuste konteksti asetatud noortevaldkonna teemast (vt täpsemalt allpool: Mõttehommikute teemad ja üksikasjad) ja osaleb esitlusele järgneval arutelul või muudes jätkutegevustes. Sõltuvalt Mõttehommiku teema(de)st ja konkreetsetest eesmärkidest võivad sündmuse tulemusena lisaks uute teadmiste omandamisele sündida ka uued tegevusettepanekud.

2. Moderaatori roll ja ootused sisekoolitusele

Moderaatori roll on ette valmistada sisekoolitused koostöös SANA meeskonnaga, juhtida ja modereerida sisekoolituse – Mõttehommiku läbiviimist, et sündmus saavutaks kokkulepitud eesmärgi, oleks kaasahaarav ja kvaliteetselt üles ehitatud. Moderaator pakub välja sõltuvalt sisekoolituse teemast koolituse läbiviimise metoodika(d) – mõeldes läbi nii sissejuhatuse, teemaarenduse kui ka kokkuvõtte ning analüütiku sisendi kasutamise võimalused, vahendid ja digitaalse(d) keskkonna(d) ning juhib kogu sündmuse sujuvat kulgemist, tagades osalejate maksimaalse kaasatuse. Moderaator koostab ka mõttehommiku kokkuvõtte, mis hõlmab infot olulisemate järelduste ja ettepanekute kohta.
Moderaator juhib esitluse käigus toimuvat arutelu ja vastutab ka sündmuse tehnilise toimimise ja ettevalmistuse eest, kui sündmus toimub digitaalselt, nt Zoom’is või teistel sarnastel platvormidel (GoToMeeting, Ring Central, jne).
Moderaator peaks tutvustama ja soovitama, milliseid meetodeid sisekoolitusel rakendada, et koolitustel omandatu kinnistuks ning uut omandatud teavet hiljem praktikas arvestataks ja kasutataks.
Iga sisekoolitus töötatakse välja koostöös SANA-poolse meeskonnaga. Arvestada tuleks, et sõltuvalt sisukoolituse teemast ja sisendist täpsustub sisekoolituse eesmärk ning võib muutuda ka selle ülesehitus.
Sisekoolitusi on esialgu planeeritud 6: 2020. aastal planeeritakse kokku kuni 2 koolitust ja ülejäänud toimuvad 2021 jooksul. Sisekoolitustel osaleb ca 20 – 25 inimest ja need toimuvad Tallinnas. Ühe sisekoolituse pikkus on orienteeruvalt 1.5-2,5 tundi. Sisekoolituse täpsem ajakava ja ülesehitus planeeritakse aktiivses koostöös SANA analüütiku, SANA koolitusjuhi ning vajadusel teiste SANA töötajate ja moderaatori vahel.

3. Oodatav töömaht ja tundide arv

Eeldame, et moderaator osaleb sisekoolituse ettevalmistamises, selle läbiviimisel ja järeltegevustes, orienteeruvalt järgmises mahus ja ulatuses ( näide on esitatud indikatiivse näitena ühe sisekoolituse kohta):
● SANA sisekoolituse teema(de), uurigutulemuste ja vajadusel SANA programmide ja toetusvõimalustega tutvumine – orienteeruvalt 1,53 tundi. Vajaliku sisendi edastab SANA analüütik.
● Eelkohtumine, eelistatavalt füüsiliselt, mille käigus arutatakse läbi sisekoolituse eesmärgid ja vajadused, tööprotsessi jaotus koolituse modereerimisel ning võimalusel arutatakse läbi koolituse detailne kulg, kuni – 2 tundi.
● Sisekoolituse läbiviimine, modereerimine ja koolitamine, üks sisekoolitus, 1,52,5 tundi, koos ettevalmistavate tegevustega tuleks arvestada: 2,53 tundi.
● Sisekoolituse kokkuvõtte koostamine, mis hõlmab infot olulisemate järelduste ja ettepanekute kohta, orienteeruvalt 40 min kuni poolteist tundi.
● Koolituse järelkohtumine, kus arutatakse toimunud sündmuse tagasiside ja kulgemise üle, eelistatavalt vahetult peale sündmust või kuni nädal peale mõttehommiku toimumist – 30 minutit kuni 1,5 tundi.
Täpsem töökorraldus ja -viis lepitakse kokku eduka pakkujaga, arvestades eduka pakkuja võimaluste ja varasemate kogemustega sarnaste sündmuste modereerimisel. Ühe sisekoolituse maksumus koos eel- ja järeltegevustega on orienteeruvalt 500 eurot.

3.1. Mõttehommikute teemad ja toimumise üksikasjad
Teema Sisu kirjeldus* Toimumise aeg*
1. Koroonakriisi mõjust noorsootööle Euroopas Eestikesksete uuringutulemuste tutvustus (sisendiks: 3-4 individuaalintervjuude andmed noortevaldkonna uurijatega Eestis) ja üleeuroopalise uuringu tutvustus koos kirjanduse ülevaatega. Esitlus ca 25-40 min (2x 15-20 min), arutelu või töö gruppides, ca 20-40 min. Ettekande materjalid valmivad oktoobris 2020.  Vahemikus: 02.11. – 13.11.2020
2. SANA strateegiliste eesmärkide, Euroopa Noorteprogammide, EU Youth Goals‘i ja Eesti Noorsootöö arengukavas toodud eesmärkidega seotud projektide tutvustus, Vol I Ühiskondliku arengu ja heaoluga seotud noorteosaluse projektid, 2018 – 2020. Tutvustus projektidest, mida SANA on rahastanud kodanikuühiskonna aktiivsuse, noorte osaluse, kogukonna arengu ja demokraatia teemadel, Euroopa Liidu väärtuste, ühiskondliku heaolu ja sidususe, mh ka vähemuste kaasamise teemadel, läbi erinevate programmide tegevusvõimaluste. Vahemikus: 01.12. – 15.12.2020
3. RAY võrgustiku uuringute tutvustus: nt: RAY Inclusion, RAY-Learn, RAY MON, RAY- INNO, jne Olulisemate RAY võrgustiku uuringute analüüsiraportite tutvustus, teemad veel täpsustuvad. Võimalik, et sellel teemal toimub Mõttehommik kahel korral (kas koos IV või V teema esitlusega), kus teisel korral käsitletakse uusi planeeritavaid uuringuid. Vahemikus: 20.01.- 15.02.2020
4. SANA strateegiliste eesmärkide, Euroopa Noorteprogammide, EU Youth Goals‘i ja Eesti Noorsootöö arengukavas toodud eesmärkidega seotud projektide tutvustus, Vol II Noorsootöötajate õpirännete ja strateegiliste koostöö projektide tutvustus, mis on teostatud seoses, mh: noorsootöö kutse-eetika teemadega, noorsootöö süsteemide kvaliteedi ja tõhususe tõstmisega, noorsootöötajate ja noorsootöö praktikate suutlikkuse arendamisega. Vaadeldav periood: 2014-2020. Võimalik, et lisandub RAY uute uuringuprojektide tutvustus sarnastel teemadel. Vahemikus: 03.01. – 30.04.2021
5. SANA strateegiliste eesmärkide, Euroopa Noorteprogammide, EU Youth Goals‘i ja Eesti Noorsootöö arengukavas toodud eesmärkidega seotud projektide tutvustus, Vol III. Kaasatuse ja vähemate võimalustega ja erivajadustega noorte osaluse projektide tutvustus läbi erinevate programmide tegevusvõimaluste. Võimalik, et lisandub RAY uute uuringuprojektide tutvustus, sarnastel teemadel. Vahemikus: 01.05. – 15.06.2021
6. SANA strateegilistest eesmärkidest tulenevate projektide tutvustus (teema täpsustub) Teemad veel täpsustuvad, järgnevad võimalused: (a) vabatahtlike teenistuste projektide ja kohalike solidaarsusprojektide tutvustus, kus Eesti noored tegutsevad ja arendatakse noorte osalust; (b) tutvustada noorsootöötajate õpirände ja strateegilise koostöö projekte, kus arendatakse uuenduslikke (mitteformaalseid) meetodeid ja on jõutud marginaliseeritud gruppide noorteni ja vaimse tervise probleemidega noorteni; (c) ülevaade toetatud projektidest, kus arendatakse uusi innovaatilisi lahendusi digitaalseks noorsootööks ja pakutakse lahendusi koroonakriisiga hakkama saamiseks ja sellest väljumiseks noortevaldkonnas. Vahemikus: 01.09. – 31.10.2021 -oktoober 2021

*Sisekoolituste teemad ja detailne kirjeldus võib veel muutuda, nende ülesehitus ja toimumise viis pannakse paika koostöös eduka pakkujaga.
**Sisekoolituste toimumise aeg on indikatiivne ja see võib muutuda, sõltuvalt eduka pakkuja võimalustest, ettepanekutest ja SANA tööplaanidest.

4. Pakkumuse üksikasjad


4.1. Saada oma pakkumus, (pdf/ doc vormingus) mis sisaldab

Koolitaja kvalifikatsiooni – elulookirjeldus (CV), milles tuuakse välja erialane ettevalmistus, haridustase, praktiline töökogemus täiskasvanute koolituste modereerimisest ja senine kokkupuude noortevaldkonna ja Erasmus+: Euroopa Noored või Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi projektidega mahus, mis näitab, et pakkumuse esitajal on vajalikud teadmised ja kogemused hangitava teenuse kvaliteetseks teostamiseks, kuni 2,5 A-4. Eeldame, et moderaatoril on vähemalt 2 aastat täiskasvanute või noortevaldkonna koolituste läbiviimise või modereerimise kogemust.
Pakkumusele tuleb lisada avaldus hinnapakkumisega, mis peab sisaldama (nn hankija kogukulu põhimõttel): koolituste ettevalmistamise, läbiviimisega ja hindamisega seotud tööjõukulu; transpordikulusid; vajadusel õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid, kokkuvõtte koostamise kulusid ning kõiki hankija riiklikke makse. Avalduses esitatakse hindamiseks kõigi kirjeldatud hindade summa (kogumaksumus, hankija kogukulu põhimõttel). Pakkumuses esitatud maksumus peab olema lõplik.
Pakkujal on võimalik taotleda töö eest tasumist mitmes osas, kuid sel juhul tuleb pakkumuse sisukirjelduses näidata, millise töö üleandmine iga vahemakse puhul toimub. Mitmes osas tasumine tuleb kirjeldada pakkumuse sisukirjelduses.

4.2. Pakkumuste hindamisel võtame arvesse:

1. Kogemus täiskasvanute koolitajana ja praktiline töökogemus koolituste modereerimisest. Eelise annab varasem töötamise kogemus noortevaldkonnas ja eelnev kokkupuude Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus programmidega (30 p).
2. Pakkujapoolne nägemus- ideekavand, kirjeldus sisekoolituse (Mõttehommiku) ülesehitusest, selle modereerimisest ja ajakavast, 1 – 2 A4 (35 p).
3. Pakkumuse kogumaksumus (max 35 p). Madalaima hinnaga pakkumusele antakse maksimum punktid. Teistele pakkumustele antakse punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse pakkumuse hind x 35.

Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame, kellega ja kuidas jätkame. Samuti jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Juhime tähelepanu, et pakkumuskutses esitatud sündmused toimuvad 2020 – 2021 aastal, kuid positiivse kogemuse korral jätame endale õiguse lepingut pikendada kuni kaks korda.
Pakkumust ootame hiljemalt 26.10.2020 kell 22.00 e-posti aadressile karl.viilmann@archimedes.ee.

Lisainfo: Karl Viilmann, karl.viilmann@archimedes.ee, tel: 6979 221.

LISAD


SANA strateegia 
Toetust saanud projekte tutvustav ettekanne – tegemist on taustainfoks koostatud tutvustava infoga projektide statistika, kirjelduste, tegevuste ja teemade kohta, materjali ei ole plaanis sellisel kujul sisekoolitustel kasutada.
Erasmus+ programmijuhendid
Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuhendid
– Kõik SANA poolt toetust saanud projektid on avaldatud kaardiplatvormil: , kus saab vaadata või xls ja vormingus alla laadida alates 2014.a programmide tegevuste lõikes toetust saanud projektide põhiandmeid: toetuse saaja aadress, toetuse suurus, toimumise aeg, osalejate arv, partnerite nimed ja projektide kokkuvõtted (Erasmus+: Euroopa Noored programmil alates 2019).

Skip to toolbar