Koolituskutse: Kuidas saab noorsootöötaja toetada noort, kes ei õpi ega tööta?

12.01.2021

Koolitusprogrammi keskmes on noorsootöötaja õppimise ja tööga hõivamata (NEET-staatuses) noore toetajana tänases muutuvas maailmas. NEET-saatuses noore mõiste puhul on kokku lepitud, et see tähistab 15–29-aastast mitteõppivat ja mittetöötavat noort, kes ei osale ka koolitusel (NEET – „not in education, employment or training“). Koolitusel käsitletakse hetkeolukorrast lähtuvalt antud sihtgrupi noorte vajadusi ja tänaseid väljakutseid.

Noorsootöö praktikud saavad koolituse käigus analüüsida oma senist praktikat noorte toetamisel ning lõimida oma praktikasse tehnikaid sihtgrupiga kontakti loomisel, nende kaasamisel ja motiveerimisel. Koolituse ühe alateemana on fookuses ka rahvusvaheliste võimaluste rakendamine sihtgrupi toetamisel.

Tänases muutuvas maailmas noortele parima võimaliku toe pakkumisel ei saa unustada noorsootöötaja enda vaimset tervist ja enesehoidu. Noorsootöötaja praktikuna saab koolituse raames analüüsida enda tugevusi ja arenguvajadusinoorte toetajana ja ennasthoidva spetsialistina. Noorsootöötaja professionaalse arengu toetamiseks on koolitusel fookuses edasise töö kavandamine lähtuvalt sihtgrupi vajadustest, rakendades seejuures ennasthoidvaid tööviise.

Noorsootöötaja ennastjuhtiv ja reflektiivne praktika on käesoleval koolitusel läbivalt arendatavad kompetentsid. Koolitus on üles ehitatud koostöise õppimise vormis, mis tähendab, et olulisel kohal on üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine. Koolituse täpse sisu planeerimise aluseks on õpperühma õpivajadused tulenevalt nende tänasest praktikast.

Koolituse läbinu:

  • tunneb õppimise ja tööga hõivamata  noorte tausta, võimalikke väljakutseid, vajadusi ja toetamisvõimalusi, sh rahvusvahelisi võimalusi;
  • rakendab noorte toetamisel ja motiveerimisel nõustamis- ja kaasamistehnikaid noore vajadustest lähtuvalt;
  • hindab oma tugevusi ja arenguvajadusi tuginedes praktilistele kogemustele noortega töös, sh rahvusvahelises töös;
  •  kavandab oma tööd (sh rahvusvahelist tööd) ja edasist praktikat sihtgrupi vajadustest lähtuvalt ja seejuures ennasthoidvalt.

Koolitust viib läbi Elo Lättemägi. Elo on vabakutseline noortevaldkonna koolitaja ja noorsootöö praktik, kes on valdkonnas nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil tegutsenud pea kümme aastat. Ta on töötanud nii mobiilse kontaktnoorsootöötajana ja sama teenuse koordinaatorina kui ka Noorte Tugila programmi spetsialistina. Noortevaldkonna koolitajana on Elo nii Eestis kui ka välismaal viinud viimase kuue aasta jooksul läbi hulgaliselt koolitusi noortega töötavatele spetsialistidele noorsootöö, mobiilse noorsootöö metoodika, noorte kaasamise ja toetamise, kontaktnoosootöö jt. teemadel.

 

Lisainfo ja registreerumine Juhani süsteemis kuni 19. jaanuarini.

Skip to toolbar