Otsime koolitajaid venekeelsete programmikoolituste läbiviimiseks!

26.05.2022

Otsime koolitustandemit maksimaalselt 22 Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi koolituspäeva läbiviimiseks 2022- 2023 aastal. Lõplik koolituste maht ja toimumisajad pannakse paika koostöös pakkujaga.

Koolitused tutvustavad Erasmus+ programmi võimalusi ja Euroopa Solidaarsuskorpuse kohalike solidaarsusprojektide võimalusi. 

Koolitusel kasutatakse mitteformaalses õppes levinud meetodeid järgmiste teemadega tegelemiseks: 

 • osalevate vahelise positiivse õhkkonna loomine ja grupidünaamika arendamine; 
 • noorteagentuuri rahastusvõimaluste (tegevustüüpide) tutvustamine;
 • projektiideede välja töötamine ja arendamine arvestades, et osalejatel võib (kuid ei pea) juba enne koolitust projektiidee olemas olla. 

Soovituslikult kasutatakse koolitusel digivahendeid, mis võimaldavad osalejatel oma ideid salvestada (nt tekstina), et hiljem kogutud informatsiooni projektitaotluse koostamisel kasutada. 

 

1.1 Sihtgrupp 

Sihtgrupiks on 13–30-aastased noored. Alaealisel noorel peab olema üks vähemalt 18-aastane grupijuht (noorsootöötaja, huvijuht, grupiliider), kellel on soov ja tahtmine projekti kirjutamisel ja elluviimisel kaasa aidata.  

Lisaks soovime koolitusele kaasata eri võimekusega noori (nt puudest või terviseprobleemidest tingitud erivajadusega noori). 

 • Noorsootöötajad ja noortega töötavad spetsialistid    
 • Eeldatav ühe koolitusgrupi suurus on umbes 10–50 inimest. 

 

1.2. Üldeesmärk (-gid) 

 • Loodud on võimalused noorte omaalgatuseks ja võtmepädevuste arenguks. 
 • Loodud on võimalused noorsootöötajate ja noortega spetsialistide profesionaalseks enesearenguks.  
 • Noorteagentuurile laekub varasemast rohkem kvaliteetsemaid projektitaotlusi. 

 

1.3. Tegevuseesmärk (-gid) 

Koolituse läbinu: 

 • analüüsib iseseisvalt enda sõnastatud ideed lähtudes projektiloogikast; 
 • arvestab projektitaotluse kirjutamisel Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi eesmärkide ja nõuetega; 
 • viib enda projektiidee ellu, tundes end väärtustatuna ja uskudes, et tema tegudel on mõju; 

 

1.4. Õppe maht 

Maht kohaldadakse vastavalt formaadile. Koolituse formaat, kas online või kontakt koolitus lepitakse kokku eduka pakkujaga 

 

1.5. Koolituse toimumisaeg ja -koht 

2022 -2023 aastal Eestis.   

Lõplikud koolituste toimumisajad pannakse paika koostöös pakkujaga. 

 

1.6 Maksumus 

Eeldatav ühe koolitaja ühe koolituspäeva maksumus (hankija kogukulu põhimõttel, mis tähendab, et sisaldab kõiki riiklikke makse) on: 570 eurot  

Maksumus sisaldab: koolituste ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega seotud tööjõukulu; transpordikulusid;  õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid ning kokkuvõtte koostamise kulusid.  

Juhul, kui koolitajad töötavad noorteagentuuri tellimusel välja uue koolitusformaadi, siis on selle eest ühekordse lisatasu maksumus 550 eurot. 

 

Koolitajate arv ja nende kvalifikatsioon 

Ootame kandideerima koolitustandemit E+ ja ESK programmikoolituse läbiviimiseks.  

Koolitajad peavad vastama järgmistele kriteeriumitele: 

 • koolitajana tegutsemiseks vajalik ettevalmistus, teadmised ja oskused, mis on omandatud kõrghariduse, täienduskoolituse või vähemalt 2-aastane õppejõuna/koolitajana töötamise kogemus (koolitusmaht vähemalt 20 tundi aastas); 
 • varasem kogemus Erasmus +: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse projektidega. Vähemalt kahe projekti kogemus (võib olla kogemus nii osalejana, taotlejana, nõustajana, koolitajana või hindajana) 
 • Keeleoskus: Vene keel oskus C1 tase, Inglise keel B2 tase 

 

Nõuded pakkumusele ja esitatavad dokumendid 

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja koosneb järgnevatest osadest: 

 

 • Koolitaja(te) elulookirjeldus, milles sisaldub minimaalselt: 

CV kus sisaldub koolitaja pädevus. Kuidas on omandanud vajalikud oskused koolitaja tööks. Kas kõrghariduse, täienduskoolituse või koolitajana/õppejõuna töötamise kaudu.  

Täpsustada töökogemus koolituste läbiviimisel noorte valdkonnas viimasel 3 aastal sh täpsustada, koolituste läbiviimine noortele ja noortega töötavatele inimestele ja online koolituste läbiviimise kogemus.  

Vähemalt kahe Erasmus+: Euroopa Noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse projekti kogemuse kirjeldus. (Projekti nimi, kestus, eesmärk ja sinu roll) 

Keeleoskuse tasemed (vene keel, inglise keel)  

 

 • Pakkumuse maksumuse avaldus 

Avalduses esitatakse kirjeldatud hindade summa (hankija kogukulu põhimõttel. Mis tähendab, et summa sisaldab kõiki riiklikke makse) 

Maksumus sisaldab: koolituste ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega seotud tööjõukulu; transpordikulusid; õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid ning kokkuvõtte koostamise kulusid.  

Pakkuja ei lisa hanke hinnale majutuse ja toitlustuse kulusid, nende vajaduse üle otsustab ja need katab hankija täiendavalt. 

 • Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 10.juunil vastutava isiku Anni Tetsmann e-posti aadressile anni.tetsmann@harno.ee. E-kirja teema reale märkida „Pakkumus: Ideepahvaku koolitaja RUS.“  

Andmed, mida pakkuja soovib esitada oma pakkumuse juurde, võib pakkuja esitada vabas vormis. 

Pakkumus peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud kannab pakkuja. 

 

 • Pakkumuste hindamine 

Pakkumisi hindab 2-liikmeline komisjon.  

Hindamisel võetakse arvesse: 

 • Kogemust Erasmus+: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse projektidega (1-25 p) 
 • Elulookirjeldus (1-45 p) senine haridustee, koolitaja kogemus 
 • Keeleoskus (1-30 p). Vene keel 25p. Inglise keel 5 p 

 

 • Läbirääkimiste pidamine ja eduka pakkumuse väljaselgitamine 

Hankijal on õigus pidada peale pakkumuste esitamist pakkujatega läbirääkimisi teenuse, mahu ja muude tingimuste üle. Koostöö sobivuse korra jätame võimaluse koostööd pikendada kuni 2024.aasta lõpuni 2022-2023. aastal läbiviidud koolituste mahus.

Skip to toolbar