Erasmus+

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2014–2020, mille kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte haridus-, spordi- ja noortevaldkonnas. Noortevaldkonnas toetatakse Erasmus+ programmi kaudu noorte osalust, ettevõtlikkust ja eneseteostust, tugevdatakse noorsootöö kvaliteeti ja rahvusvahelistumist ning soodustatakse noortepoliitika arengut.

Noortevaldkonnas toetatakse noortevahetusi, noorte osalusprojekte, rahvusvahelisi noortealgatusi, noorsootöötajate õpirännet ning organisatsioonide strateegilist koostööd noorsootöö arendamisel.

Erasmus+ programmis rahastatakse projekte, mis

toetavad noorte pädevuse arengut, tööhõivet ja aktiivset osalemist ühiskonnas ja demokraatlikus elus;
soodustavad kultuuridevahelist dialoogi, sh suurendavad solidaarsust ja kaasatust;
parandavad noorsootöö kvaliteeti ja/või soodustavad koostööd noorsootöö ja teiste valdkondade vahel (tööturg, haridus jm);
soodustavad teadmis- ja tõenduspõhise noortepoliitika arengut ja valdkonna poliitikate kujundamist;
soodustavad mitteformaalse ja informaalse õppimise tunnustamist;
tugevdavad rahvusvahelist noorsootööd.

Noorsootöötajate enesearengut saab toetada noorsootöötajate õpirändega. Noorsootöötajate õpiränne toetab noorsootöötajate erialast arengut rahvusvaheliste seminaride, koolituste, kontaktseminaride, õppevisiitide ja muu sarnase kaudu.

Noortevaldkonna organisatsioonide arengu- ja koostöövõimalusi saab ellu viia strateegilise koostöö käigus. Strateegilise koostöö projektid on unikaalne võimalus arendada ja jagada uuenduslikke praktikaid ning parandada noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti.

Skip to toolbar