Noortepass (NP) on alates 2007. aastast Euroopa Liidu programmis Euroopa Noored ning ka uues 2014-2020 EL programmis Erasmus+  kasutuses olnud õpikogemuse analüüsi- ja tunnustamisinstrument projektides osalenud noortele ja noorsootöötajatele. See on viis analüüsida, kirjeldada ja näidata projektides õpitut nii osalejatele endile kui ka teistele inimestele.  Noortepassis kirjeldatakse õppimist elukestva õppe Euroopa võtmepädevuste raamistiku abil. „Pädevuse” all mõtleme teadmiste, oskuste ja suhtumiste kogumit. Mõiste „võtmepädevus” (ingl key competence) viitab millelegi, mis on igas eluvaldkonnas vajalik ning toetab inimese eneseteostust, sotsiaalset ühtekuuluvust, kodanikuaktiivsust ja tööalast konkurentsivõimet.

Võib öelda, et tegemist on kompleksse lahendusega, kuna NP protsessi kontseptsioon tähendab nii õpikogemuse mõtestamise ja analüüsimise protsessi kui ka selle kirjeldamist NP tunnistusel.

Leiame, et tänasel Eesti noorsootööl on potentsiaali Noortepassi kontseptsiooni kasutada ka väljaspool Erasmus+ programmi.

LEVEL UP! on 2015. aastal alguse saanud pikaajaline eksperimentaalne rahvusvaheline arenguprogrammmis keskendub noorsootöös  toimuvale õppimisele. Meie visiooniks on, et noorsootöös toimuv õppimine oleks sügavamalt mõistetud, kõrgema kvaliteediga ja rohkem tunnustatud. Eesmärgiks on arendada noorsootöötajate pädevusi noorte õppimise ja õppimise analüüsimise juhendamisel kasutades Noortepassi lähenemist. Pikemas perspektiivis soovime viia Noortepassi kui mitteformaalse õppimise tööriista väljapoole Erasmus+: Euroopa Noored programmi.

 

Untitled

 

 

Käsiraamat “Noortepassi avastades” (inglise keeles Youthpass unfolded) kirjeldab Noortepassi protsessi ning aitab noorsootöötajatel ja noortejuhtidel määratleda oma roll selles protsessis. Käesolev käsiraamat pakub välja valiku meetodeid, mis lihtsustavad Noortepassi erinevate etappide läbimist – alates õppimise üldisest teadvustamisest, kuni selleni, kuidas abistada noori oma õpikogemuse kirjeldamisel NP tunnistuse tarbeks.

Joonis “Noortepassi protsess”   ( lk.9).

 

 

 

Noortepassi kui tunnistust, mis kirjeldab ja tõendab projekti käigus omandatud mitte­formaalset ja informaalset õpikogemust ja -tulemusi, peetakse programmi Euroopa Noored osalejate ja projektijuhtide poolt kasulikuks vahendiks. Eeskätt on toodud esile selle tugevusi õpikogemuse analüüsimeetodina, millega saab toetada noore eneseanalüüsi­protsessi ja tagada, et projekti käigus omandatud pädevused leiaksid teadvustamist nii noorte endi kui nende juhendajate ja lähedaste poolt. Noortepassi protsess on juurutanud programmi raames elluviida­vates projektides, kuid ka Eesti noorsootöös laiemalt, õpieesmärkide seadmise, analüüsi ja mõju hindamisel, mis toetab õppijakesksema, teadlikuma, kvaliteetsema, tulemuslikuma ja mõjusama noorsootöö kujunemist (Noortepassi mõju hindamisuuring “Youthpass impact study”, Kloosterman ja Taru 2013).

 

Noorteseire aastaraamatus 2013: Noorsootöö tulemuslikkuse hindamine käsitletakse õppeprotsessi juhendamise teemat: fookuses on (enese)hindamine ja õpitulemuste demonstreerimine.  Tähtsaim aspekt on siinkohal õppija e noore suurem teadlikkus oma pädevustest ja endast kui õppijast. Samuti tuleb arvestada kasvanud vajadusega näidata õpitulemusi teistele sidusrühmadele (näiteks lapsevanemad, õppeasutused ja tööandjad) ja avalikkusele laiemalt, mis on omakorda seotud mitteformaalse õppimise tunnustamisega.

 

JAGA