Otsime vene keelt kõnelevaid koolitajaid

22.07.2021

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus otsib kahe venekeelse koolitusformaadi läbiviimiseks koolitajaid. 

 

1. Projektijuhtimise koolitus – „Rahvusvaheline projektijuhtimine“  

 Otsime ühte koolitajat ühe 2-päevase rahvusvahelise projektijuhtimise koolituse läbiviimiseks 17.-18. või 18.-19. august 2021 ja 1-päevase jätkukoolituse läbiviimiseks ajavahemikus 25.-29. oktoober.  

Rahvusvaheline projektijuhtimine“ on mitteformaalses õppes kasutatavatel meetoditel põhinev õppeaine, mis on suunatud gümnaasiumiastme õpilastele praktilise projektikirjutamise ja -juhtimise kogemuse omandamiseks. 

Agentuuri eesmärk on, et õppeainet oleks üldhariduskoolides võimalik õpetada teemast huvitatud kooli töötajatel, kellel ei pruugi olla varasemat kogemust noorsootööga. Õppeaine jaoks on agentuuri poolt loodud käsiraamat ja tunnikavad. 

 

Rahvusvahelise projektijuhtimise õppeaine põhimõtted:  

 • kasutatakse mitteformaalses õppes levinud meetodeid; 
 • ainet õpetavad koolides töötavad õpetajad, kooli noorsootöötajad, huvijuhid jt; 
 • koolitaja arvestab oma tegevuste elluviimisel, et õpetajatel võib puududa varasem kogemus projektide kirjutamisel; 
 • tegevustes kasutatakse varasemalt välja töötatud rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamatut ja tunnikavasid; 
 • õppeaines tutvustatakse Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpuse rahastusvõimalusi ja soodustatakse projektitaotluste esitamist. 

 Rahvusvaheline projektijuhtimine – koolitus õpetajatele peab osalejad (õpetajad, kooli noorsootöötajad, huvijuhid jt) ette valmistama õppeaine valikainena pakkumiseks oma koolis ja suurendama nende oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud noorte juhendamisel, kes soovivad projekti kirjutada.  

 

1.1 Sihtgrupp 

 • Koolituse peamine sihtgrupp on üldhariduskoolide õpetajad ja teised töötajad (nt huvijuhid, kooli noorsootöötajad), kes soovivad õpetada oma koolis 2021/2022 õppeaastal valikainena rahvusvahelist projektijuhtimist.  
 • Koolituse sekundaarne sihtgrupp on üldhariduskoolide õpetajad ja teised töötajad, kes ei soovi rahvusvahelise projektijuhtimise õppeainet oma koolis õpetada, kuid on koos oma õpilastega huvitatud koolivälise huvitegevusena noorteprojektide loomisest ja noorte juhendamisest projektide kirjutamisel. 
 • Eeldatav ühe koolitusgrupi suurus on umbes 20 inimest.  

 

1.2. Üldeesmärgid 

 • Rahvusvahelise projektijuhtimise õppeainet hakatakse õpetama koolitusel osalenud koolides. 
 • Koolides tegutseb varasemast rohkem noortegruppe, kellel on võimekus noorteprojektide kirjutamiseks.  
 • Noorteprojektide kirjutamise võimalused jõuavad varasemast enim väikelinnades ja maapiirkondades elavate noorteni. 

 

1.3. Tegevuseesmärgid 

Koolitusel osaleja: 

 • oskab õpetada rahvusvahelise projektijuhtimise valikainet, kasutades mitteformaalses õppes levinud meetodeid; 
 • oskab eesmärgipäraselt kasutada rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamatut ja tunnikavade komplekti; 
 • mõistab üldist noorteprojektide toimimise loogikat; 
 • teab põhilisi Erasmus+ noorteprojektide tüüpe.  

Jätkukoolituse eesmärgiks on toetada õpetajate poolset kogemuste vahetamist ja refleksiooni noortele projektiõppe pakkumisel, vastata nende poolt tekkinud küsimustele Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi teemadel ning koguda tagasisidet koolide vajaduste kohta õppeaine andmisel.  

 

1.4. Õppe maht 

 • Kahepäevane koolitus: 14 akadeemilist tundi (auditoorne töö). Koolitusest on olemas nii veebi- kui kontaktkoolituse versioon. Maht kohaldadakse vastavalt formaadile. Kui riiklikke piiranguid ei ole, siis viiakse läbi kontaktkoolitusena.  
 • Jätkukoolitus: 6 akadeemilist tundi 

 

1.5. Koolituse toimumisaeg ja -koht 

2-päevane rahvusvahelise projektijuhtimise koolitus toimub 17.-18. või 18.-19. august ja 1-päevase jätkukoolituse ajavahemikus 25.-29. oktoober. Koolitused toimuvad Ida-Virumaal. 

Lõplikud koolituste toimumisajad pannakse paika koostöös pakkujaga. 

 

1.6 Maksumus 

Eeldatav ühe koolitaja ühe koolituspäeva maksumus (hankija kogukulu põhimõttel, mis tähendab, et sisaldab kõiki riiklikke makse) on 570 eurot.

Maksumus sisaldab: koolituste ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega seotud tööjõukulu; transpordikulusid; õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele, elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid ning kokkuvõtte koostamise kulusid.  

 

Ideepahvaku osalejad

2. Noorte projektikirjutamise koolitus-  „Ideepahvak“

Otsime koolitustandemit kahe venekeelse 2-päevase koolituse läbiviimiseks noortele 2022. aastal. Lõplikud koolituste toimumisajad pannakse paika koostöös pakkujaga. 

 Koolitus „Ideepahvak“ tutvustab noortele Erasmus+ programmi võimalusi – rahvusvahelisi noortevahetusi, siseriiklikke ja rahvusvahelisi noorte osalustegevusi ning Euroopa Solidaarsuskorpuse kohalike solidaarsusprojektide võimalusi.  

 Koolituse õppekava ja koolituskava ning koolitusmaterjalid on juba välja töötatud 

 

Koolitusel kasutatakse mitteformaalses õppes levinud meetodeid järgmiste teemadega tegelemiseks: 

 • osalevate noorte vahelise positiivse õhkkonna loomine ja grupidünaamika arendamine; 
 • noorteagentuuri rahastusvõimaluste (tegevustüüpide) tutvustamine; 
 • projektiideede välja töötamine ja arendamine arvestades, et osalevatel noortel võib (kuid ei pea) juba enne koolitust projektiidee olemas olla. 

Soovituslikult kasutatakse koolitusel digivahendeid, mis võimaldavad noortel oma ideid salvestada (nt tekstina), et hiljem kogutud informatsiooni projektitaotluse koostamisel kasutada. 

 

2.1 Sihtgrupp 

 • Sihtgrupiks on 13–30-aastased noored 2–6 liikmelistes tiimides. Alaealistest koosneval tiimil peab olema üks vähemalt 18-aastane grupijuht (noorsootöötaja, huvijuht, grupiliider), kellel on soov ja tahtmine projekti kirjutamisel ja elluviimisel kaasa aidata.  Lisaks soovime koolitusele kaasata eri võimekusega noori (nt puudest või terviseprobleemidest tingitud erivajadusega noori).  
 • Eeldatav ühe koolitusgrupi suurus on umbes 20–50 inimest. 
 • Tegevustüüpide kaupa saavad Erasmus+ projektides osaleda 13–30-aastased, Euroopa Solidaarsukorpuse projektides 18–30-aastased Seega osalevad suure tõenäosusega koolitusel erinevas vanuses noored. 

 

2.2. Üldeesmärgid 

 • Loodud on võimalused noorte omaalgatuseks ja võtmepädevuste arenguks. 
 • Agentuurile laekub varasemast rohkem kvaliteetsemaid projektitaotlusi. 

 

2.3. Tegevuseesmärgid

Koolituse läbinud noor: 

 • analüüsib iseseisvalt enda sõnastatud ideed lähtudes projektiloogikast; 
 • arvestab projektitaotluse kirjutamisel Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi eesmärkide ja nõuetega; 
 • viib enda projektiidee ellu, tundes end väärtustatuna ja uskudes, et tema tegudel on mõju; 
 • kasutab eakaaslastega lihtsamaid mitteformaalset õppimist toetavaid meetodeid planeerimisest kuni analüüsini. 

 

2.4. Õppe maht 

 • 14 akadeemilist tundi (auditoorne töö). Koolitusest on olemas nii veebi- kui kontaktkoolituse versioon. Maht kohaldadakse vastavalt formaadile. Kui riiklikke piiranguid ei ole, siis viiakse läbi kontaktkoolitusena.  

 

2.5. Koolituse toimumisaeg ja -koht 

2022. aasta jaanuar ja september Ida-Virumaal.  

Lõplikud koolituste toimumisajad pannakse paika koostöös pakkujaga. 

 

2.6 Maksumus 

Eeldatav ühe koolitaja ühe koolituspäeva maksumus (hankija kogukulu põhimõttel, mis tähendab, et sisaldab kõiki riiklikke makse) on 570 eurot .

Maksumus sisaldab: koolituste ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega seotud tööjõukulu; transpordikulusid;  õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele,  elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid ning kokkuvõtte koostamise kulusid.  

 

Koolitajate arv ja nende kvalifikatsioon 

Ootame kandideerima koolitustandemit „Ideepahvaku“ koolituse läbiviimiseks ja ühte koolitajat “Rahvusvahelise projektijuhtimise“ koolituste läbiviimiseks. Pakkumise võib esitada ka mõlema koolituse läbiviimiseks.   

 

Koolitajad peavad vastama järgmistele kriteeriumitele: 

 • koolitajana tegutsemiseks vajalik ettevalmistus, teadmised ja oskused, mis on omandatud kõrghariduse, täienduskoolituse või vähemalt 2-aastaneõppejõuna/koolitajana töötamise kogemus (koolitusmaht vähemalt 20 tundiaastas);
 • varasem kogemus Erasmus +: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuseprojektidega. Vähemalt kahe projekti kogemus (võib olla kogemus nii osalejana,taotlejana, nõustajana, koolitajana või hindajana)
 • Keeleoskus: Vene keel oskus C1 tase, Inglise keel B2 tase 

 

Nõuded pakkumusele ja esitatavad dokumendid 

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja koosneb järgnevatest osadest: 

 • Koolitaja(te) elulookirjeldus, milles sisaldub minimaalselt: 

CV kus sisaldub koolitaja pädevus. Kuidas on omandanud vajalikud oskused koolitaja tööks? Kas kõrghariduse, täienduskoolituse või koolitajana/õppejõuna töötamise kaudu. Täpsustada töökogemus koolituste läbiviimisel noorte valdkonnas viimasel 3 aastal sh täpsustada, koolituste läbiviimine noortele ja noortega töötavatele inimestele ja online koolituste läbiviimise kogemus. Vähemalt kahe Erasmus+: Euroopa Noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse projekti kogemuse kirjeldus. (Projekti nimi, kestus, eesmärk ja sinu roll) 

Keeleoskuse tasemed (vene keel, inglise keel)  

 

 • Pakkumuse maksumuse avaldus 

Avalduses (Lisa 1) esitatakse kirjeldatud hindade summa (hankija kogukulu põhimõttel, mis tähendab, et summa sisaldab kõiki riiklikke makse) 

 Maksumus sisaldab: koolituste ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega seotud tööjõukulu; transpordikulusid; õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid ning kokkuvõtte koostamise kulusid.  

 Pakkuja ei lisa hanke hinnale majutuse ja toitlustuse kulusid, nende vajaduse üle otsustab ja need katab hankija täiendavalt. 

 

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 27.07.2021 kell 12:00 vastutava isiku Heiki Viisimaa e-posti aadressile heiki.viisimaa@harno.ee. E-kirja teema reale märkida „Pakkumus: Rahvusvahelise projektijuhtimise ja Ideepahvaku koolitaja.“  

Andmed, mida pakkuja soovib esitada oma pakkumuse juurde, võib pakkuja esitada vabas vormis. 

 Pakkumus peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud kannab pakkuja. 

 

Pakkumuste hindamine 

Pakkumisi hindab 2-liikmeline komisjon.  

Hindamisel võetakse arvesse: 

 • Kogemust Erasmus+: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse projektidega (1-25 p) 
 • Elulookirjeldus (1-45 p) senine haridustee, koolitaja kogemus 
 • Keeleoskus (1-30 p). Vene keel 25p. Inglise keel 5 p 

 

Läbirääkimiste pidamine ja eduka pakkumuse väljaselgitamine 

Hankijal on õigus pidada peale pakkumuste esitamist pakkujatega läbirääkimisi teenuse, mahu ja muude tingimuste üle. „Rahvusvaheline projektijuhtimine“ koolituse läbiviimisel koostöö sobivuse korra jätame võimaluse koostööd pikendada kuni 2022. aasta lõpuni 2021. aastal läbiviidud koolituste mahus.  

 

 

Skip to toolbar