Hankekutse: Töörühma moderaator

06.08.2021

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus otsib kahte moderaatorit  European Youth Work Agenda Eesti seiregrupi kohtumise modereerimiseks.  

European Youth Work Agenda nimeline strateegiline koostööprojekt toetab Euroopa noorsootöö tegevuskava elluviimist. 

Eestis on Euroopa noorsootöö tegevuskava elluviimise koordineerimiseks ja jälgimiseks loodud töörühm, mida veab eest Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorte- ja andepoliitika osakond. Gruppi kuuluvad erinevate noortevaldkonna organisatsioonide esindajad nii avalikust sektorist kui vabakonnast. Seiregupp alustas oma tegevust kolmanda Euroopa Noorsootöö Konvendi ajal detsembris 2020. Konvendi järgselt on toimunud mitmeid kohtumisi, kuid 2021 august alustatakse täpsema fookusega töörühma kohtumistega, mille modereerimiseks otsitakse kahte moderaatorit.  

 

1. Moderaatorite ülesanded 

Ettevalmistavad tegevused– Valmistada ette töörühma kohtumised koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorte- ja andepoliitika osakonnaga. Töötada iseseisvalt läbi vajalikud materjalid ning osalejate sisend enne igat kohtumist. Vajalike materjalide koondamine ja lihtsustamine tervikpildi loomiseks osalejatele.  

Modereerimine – Modereerida kohtumisi nii, et need saavutaks kokkulepitud eesmärgi, oleksid kaasahaaravalt ja kvaliteetselt üles ehitatud. Moderaator pakub välja sõltuvalt kohtumise teemast läbiviimise metoodika(d) – mõeldes läbi nii sissejuhatuse, teemaarenduse kui ka kokkuvõtte, osalejate sisendi kasutamise võimalused, vahendid ja digitaalse(d) keskkonna(d). Moderaator juhib kohtumisi sujuvalt, tagades osalejate maksimaalse kaasatuse. 

Järeltegevused – Moderaatorid koostavad kohtumiste järgselt kokkuvõtte nii, et moodustuks kõikide kohtumiste raames hästi struktureeritud ülevaade töörühmade tegevusest ning seotusest Euroopa noorsootöö tegevuskava eesmärkide elluviimisega. Moderaatorid teevad omavahel koostööd nii, et mõlema töögrupi sisend ja kohtumiste kokkuvõtted moodustaksid terviku ning oleksid ülevaatlikult kättesaadavad samas keskkonnas.   

 

2. Kohtumiste teemad ja toimumise üksikasjad

2.1  Esimene kohtumine toimub 30.08.2021 Tallinnas kell 11:00 -14:00. Töötatakse paralleelsessioonides (kumbagi sessiooni modereerib üks moderaator) järgnevatel teemadel:  

I grupp: Noortevaldkonna töötajaskonna väärtustamise kontseptsioon: töötajaskonna väärtustamise arutelu põhineb loodaval väärtustamise kontseptsiooni esialgsel versioonil, millega on kõigil osalejatel olnud võimalik eelnevalt tutvuda ja kommenteerida. Kohapeal vaadatakse üle ja arutletakse nende kohtade osas, mis enim küsimusi tekitaksid. See on ka hea võimalus valdkonna inimestel koos üle vaadata põhimõisted ning see, kas saadakse neist endiselt ühtemoodi aru. Samuti lepitakse kokku, kuidas koostööd kontseptsiooni ellu viimisel üles ehitada ja millised on järgmised vajalikud sammud selleks.  

II grupp: Noorsootöö kvaliteedi edasine arendamine  – Noortevaldkonna koolitussüsteemi ja valdkondlike koolituste alase koostöö arutelu tuleva Euroopa Sotsiaalfondi programmi kavandamise raames.   

 

Osalevatest organisatsioonidest on kohal kaks esindajat, nii et organisatsioonid saavad olla esindatud mõlemas töögrupis. Päeva sissejuhatus ja kokkuvõtte oleks kõikidele osalejatel koos ning need osad peavad moderaatorid omavahel koos planeerima.  

Lisaks esimesele kohtumisele augustis 2021 toimub 2021 mõlemal töögrupil veel üks kohtumine ning 2022.aastal toimub mõlemal töögrupil veel kaks kohtumist. Nende kohtumiste ajad lepitakse kokku koostöös eduka pakkujaga.  

Hetkel on plaanis nii, et peale esimest kohtumist toimub noorsootöö kvaliteedi edasise arendamise teemalisel töögrupil veel 3 kohtumist, mida veaks siis sama moderaator, kes antud grupi tööd modereerib ka esimesel kohtumisel.  

See töögrupp, mille esimese kohtumise teemaks on noortevaldkonna töötajaskonna väärtustamise kontseptsioon, jätkaks aga järgmisel korral uue teemaga. Selle muutuvate teemadega töögrupi teemad lepitakse kokku alati eelneva kohtumise lõpus.   

Töögrupid ei pea alati samaaegselt kohtuma, vaid kohtumised võivad toimuda ka eraldi ajaraamis. Töögruppide teema fookused võivad töö käigus täpsustuda või muutuda.  

Ühes töögrupis osaleb ca 10-15 inimest ja kohtumised toimuvad Tallinnas. Esimesel kohtumisel on kokku maksimaalselt 30 osalejat. Ühe kohtumise pikkus on orienteeruvalt 3-4 tundi. Eeldatavalt on iga kohtumise ettevalmistus ja järeltegevused kokku mahus 6 tundi.  

Täpsem töökorraldus ja -viis lepitakse kokku eduka pakkujaga. Ühe kohtumise maksumus koos eel- ja järeltegevustega ühe moderaatori kohta on orienteeruvalt 750 eurot hankija kogukulu põhimõttel (sisaldab kõiki riiklikke makse). 

 

3. Pakkumuse üksikasjad

3.1. Saada oma pakkumus, (pdf/ doc vormingus) mis sisaldab 

Koolitaja kvalifikatsiooni – elulookirjeldus (CV), milles tuuakse välja erialane ettevalmistus, haridustase, praktiline töökogemus täiskasvanute koolituste modereerimisest ja senine kokkupuude noortevaldkonnas. Eeldame, et moderaatoril on vähemalt 2 aastat täiskasvanute või noortevaldkonna koolituste läbiviimise või modereerimise kogemust. 

Pakkumusele tuleb lisada avaldus hinnapakkumisega, mis peab sisaldama (nn hankija kogukulu põhimõttel): kohtumise ettevalmistamise, läbiviimisega ja hindamisega seotud tööjõukulu; transpordikulusid; vajadusel materjalide ettevalmistamise ja osalejatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid, kokkuvõtte koostamise kulusid ning kõiki hankija riiklikke makse. Avalduses esitatakse hindamiseks kõigi kirjeldatud hindade summa (kogumaksumus, hankija kogukulu põhimõttel). Pakkumuses esitatud maksumus peab olema lõplik. 

Töö eest tasutakse kahes osas. Esimene makse 2021. aasta kohtumiste eest 2021 detsembris ja 2022. aasta kohtumiste eest 2022 detsembris. 

 

3.2. Pakkumuste hindamisel võtame arvesse: 

  1. Kogemus moderaatori/ või täiskasvanute koolitajana. Eelise annab varasem töötamise kogemus noortevaldkonnas. Kui soovid modereerida noorsootöö kvaliteedi edasise arendamise töögrupi tööd ja kui sul on kogemusi noortevaldkonnas õppimis- või koolitustegevuste osas, siis lisa kindlasti ka need kogemused (65 p). 
  2. Pakkumuse kogumaksumus (max 35 p). Madalaima hinnaga pakkumusele antakse maksimum punktid. Teistele pakkumustele antakse punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse pakkumuse hind x 35.

 

Pakkumise võib esitada nii üksinda kui tandemina. Kõiki moderaatoreid hinnatakse eraldi.  

Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame, kellega ja kuidas jätkame. Samuti jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks. 

Juhime tähelepanu, et pakkumuskutses esitatud sündmused toimuvad 2021.–2022. aastal, kuid positiivse kogemuse korral jätame endale õiguse koostööd pikendada kuni kaks korda hankes toodud mahus. 

Pakkumust ootame hiljemalt 17.08.2021 kell 12.00 e-posti aadressile piret.soosaar-maiberg@harno.ee 

Täpsustavate küsimuste korral kirjuta Karin Öövelile karin.oovel@harno.ee

Skip to toolbar